För förs­ta gång­en på två hjul

– Det svå­ras­te att lä­ra sig är att hål­la ba­lan­sen. Och kom­ma över räds­lan för att sät­ta upp fo­ten på pe­da­len. Ro­land Jun­ker är en av fem cy­kel­ut­bil­da­re när Cy­kel­främ­jan­det och stads­dels­för­valt­ning­en Rin­ke­by-Kis­ta ord­nar cy­kel­kurs på Bred­by­sko­lans skol­går

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Vi har förs­ta hjäl­pen­lå­dan med oss.

Det här är sista träf­fen. Tolv kvin­nor i oli­ka åld­rar har träf­fats två gång­er i veckan i tre vec­kor. Idag är det ex­a­men, al­la ska ut i ”verk­lig­he­ten” och tes­ta si­na kun­ska­per.

– Vi har förs­ta hjäl­pen­lå­dan med oss, sä­ger Anet­te Höög, som i van­li­ga fall är en­hets­chef för bar­nen­he­ten i stads­de­len, men idag är en av ut­bil­dar­na.

Al­la del­ta­ga­re går in i ett om­kläd­nings­rum. Där står cyklar på rad och där finns hjäl­mar att lå­na.

– Jag såg en af­fisch och jag tänk­te att jag vil­le va­ra med, sä­ger Ma­rie-Al­tes­se Jo­seph-Ols­son. Min sys­ter ring­de, men kur­sen i Akal­la var full­bo­kad, så vi fick bör­ja här istäl­let.

Ma­rie-Car­mel Jo­seph har pre­cis satt på sig hjäl­men. Hon har pla­ner att bör­ja cyk­la till job­bet.

– Jag ar­be­tar i Sol­na och mi­na ar­bets­kam­ra­ter cyklar. En del än­da från Häs­sel­by. Jag vill ock­så bör­ja cyk­la till job­bet.

När syst­rar­na Jo­seph var små hem­ma i Hai­ti fanns det inga cyklar.

– Nej, nej, sä­ger Ma­ri­eAl­tes­se, på den ti­den var det in­te ak­tu­ellt.

På skol­går­den har ut­bil­dar­na ri­tat en ba­na, ställt ut ko­ner och mar­ke­rat en start­lin­je. Ef­ter någ­ra run­dor sam­las al­la för en ge­nom­gång av cy­kel och tra­fik­reg­ler.

– När mås­te ni sät­ta ner bå­da föt­ter­na? Anet­te Höög frå­gar.

– Vid stopp­tec­ken, svarar del­ta­gar­na.

Ron­ke Ade­de­ji får hjälp att hö­ja sa­deln in­nan fär­den ut på Rin­ke­bys cy­kel­ba­nor bör­jar.

– Jag vil­le lä­ra mig cyk­la för mi­na barns skull, de kan ju cyk­la. Men nu tän­ker jag att det är för min egen skull. Det är bra för häl­san och jag kan an­vän­da cykeln på job­bet.

Li­te ving­ligt är det emel­lanåt, och två cy­klis­ter kör in i varand­ra. Men ing­en ram­lar el­ler gör sig il­la, ut­an skrat­tar gott.

– Det har hänt mig ock­så, sä­ger Ma­rie-Al­tes­se Jo­sep­hOls­son. För­ra gång­en, för fle­ra år se­dan, när jag vil­le lä­ra mig cyk­la, slog jag mig rätt or­dent­ligt.

Men nu går det bätt­re. Så bra att hon pre­cis har köpt en egen cy­kel.

– Min man und­ra­de var­för, ef­tersom det snart är vin­ter. Men jag tän­ker cyk­la många vec­kor än. Det är så ro­ligt.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

START. Ma­rie-Al­tes­se Jo­seph-Ols­son gör sig be­redd att cyk­la iväg. Hon är en av dem som gått cy­kel­kurs i Rin­ke­by i höst.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

JUSTERA. Ro­land Jun­ker från Cy­kel­främ­jan­det hjäl­per Ron­ke Ade­de­ji att hö­ja sa­deln. Rin­ke­by 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.