Borg­mäs­ta­ren i Me­che­len

Vi i Rinkeby - - HEJ RINKEBY -

”Såg du Agen­da i SVT?” Nä, jag bru­kar ba­ra bli arg. Men så le­ta­de jag upp pro­gram­met Ter­ror­ho­tet på SVT play. Scrol­la­de ige­nom in­ter­vju­er med SÄPO-che­fer tills jag kom till borg­mäs­ta­ren i Me­che­len.

I för­hål­lan­de till an­ta­let in­vå­na­re har Bel­gi­en flest fri­vil­li­ga som an­slu­tit sig till IS. I Me­che­len har vartan­nat barn ut­ländskt ur­sprung och 20 pro­cent är mus­li­mer. Men från Me­che­len har in­te nå­gon rest iväg. An­led­ning­en är 15 års med­ve­ten po­li­tik för sä­ker­het och in­teg­ra­tion. Lå­ter in­te pre­cis re­vo­lu­tio­närt. Vad har de gjort i prak­ti­ken?

Jo, sat­sat på sä­ker­het. ”Vi kan in­te ha stads­de­lar där rätts­sam­häl­let in­te fun­ge­rar”, sa­de borg­mäs­ta­ren. Då tar de kri­mi­nel­la gäng­en över och då ökar ex­tre­mis­men. De in­ve­ste­ra­de i sko­la och mil­jö i ut­sat­ta stads­de­lar så att me­del­klass­fa­mil­jer­na flyt­ta­de till­ba­ka.

Dess­utom an­ord­nas re­sor till Cor­do­ba i Spa­ni­en. Un­der 800 år var Cor­do­ba det mo­ris­ka ri­kets hu­vud­stad och ett kul­tu­rellt och ve­ten­skap­ligt cent­rum. Då fanns det fler böc­ker i bib­li­o­te­ket i Cor­do­ba än i he­la öv­ri­ga Europa sam­man­ta­get. Unga mus­li­mer kan kän­na sig stol­ta över sitt ur­sprung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.