200 mil­jo­ner mot otrygg­het

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Nu sat­sas 200 mil­jo­ner kro­nor på att för­sö­ka byg­ga bort den väx­an­de käns­lan av otrygg­het i Stock­holm.

Det hand­lar om åt­gär­der som till ex­em­pel bätt­re be­lys­ning, fler ka­me­ror, of­fent­lig när­va­ro och lik­nan­de pro­jekt för att för­stär­ka trygg­he­ten.

– Stock­hol­mar­na kän­ner sig mer otryg­ga och jag tar oron på ful­las­te all­var, sä­ger fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) till DN.

En­ligt den se­nas­te trygg­hets­un­der­sök­ning ökar otrygg­he­ten i Stock­holm.

Mer än var fem­te in­vå­na­re är oro­lig för att ut­sät­tas för brott. Värst är det i Spånga-Tens­ta, tätt följd av Rin­ke­byKis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.