Discgolfparken är årets park

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

– Det var väl­digt skönt och be­fri­an­de, sä­ger Mats Löf om att få be­ske­det.

Han ser vins­ten som ett er­kän­nan­de på att discgolfparken in­te en­bart är en park för di­sc­gol­fa­re.

– Vi har all­tid job­bat med att vi ska va­ra kän­da som en all­män park, me­nar Mats Löf.

Han på­pe­kar att hans bror, Jo­nas Löf, som är land­skaps­ar­ki­tekt, har bi­dra­git till vär­de­full kun­skap.

Jär­va di­sc­golf­park var no­mi­ne­rad till­sam­mans med and­ra par­ker som Stads­par­ken i Lund, Strand­par­ken i Kungälv, Bas­ti­onspar­ken i Jön­kö­ping och Har­plinge kyr­ko­gård i Halm­stad.

FOTO: MATS LÖF

PAR­KEN. Mats Löfs ska­pel­se blev årets park 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.