UT­STÄLL­NING­AR:

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Wit­hin the Sco­pe of Te­ch­no­lo­gy Hus­by konst­hall är gla­da att få pre­sen­te­ra ut­ställ­ning­en Wit­hin the Sco­pe of Te­ch­no­lo­gy med Ra­quel Mey­ers och Te­re­sa Wenn­berg. Konst­nä­rer­na tit­tar på hur man an­vän­der sig av tek­no­lo­gi i kons­ten och för att ska­pa kons­ten. Ra­quel Mey­ers ge­nom att ska­pa pix­el­bil­der på det gam­la sät­tet, en fläkt av nostal­gi från ti­den när da­to­rer­na het­te Ami­ga och Co­mo­do­re. Te­re­sa Wenn­berg ska­par värl­dar i VR och bil-

der ut­i­från des­sa värl­dar. Följ med på en re­sa in i tek­no­lo­gins ma­gis­ka uni­ver­sum. Arrangör: Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning med stöd av Stock­holms stad. Kon­takt: 08-751 11 88, in­fo@ hus­by­gard.nu, www.hus­by­gard.nu. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 29 ok­to­ber.

Tens­ta konst­hall

Hös­tens ut­ställ­ning­ar på Tens­ta konst­hall 11 ok­to­ber–14 ja­nu­a­ri: Med­bor­gar­skap och frå­gan om rät­ten till bo­stad slås ihop i konst­ver­ket och star­tup-fö­re­ta­get New Ee­lam: Tens­ta av Christop­her Ku­lendran Tho­mas, pre­sen­te­rat i form av en bo­stads­mo­dul. Sam­ti­digt blic­kar vi bak­åt på väl­färds­sta­tens upp­bygg­nad med fler­bo­stads­hus och de­ras pre­fab­ri­ce­ra­de be­tong­pa­nel­sy­stem när ar­ki­tek­ter­na Erik Sten­berg och He­le­na Wes­terlind bju­der in tre fors­ka­re från San­ti­a­go för att när­ma­re un­der­sö­ka hur ar­ki­tek­tur- sy­ste­men un­der kal­la kri­get trans­por­te­ra­des från Sov­je­tu­ni­o­nen till Ku­ba och Chi­le. Och vad är egent­li­gen ma­gisk by­rå­kra­ti? Vi får en in­blick i konst­nä­ren Måns Wranges, f d rek­tor på Kungl. Konst­hög­sko­lan, ban­bry­tan­de och kors­be­fruk­tan­de prak­tik mel­lan konst­när­ligt ar­be­te och cu­re­ring, i en ret­ro­spek­tiv ut­ställ­ning­en med fo­kus på 80- och 90-ta­let.

FOTO: RA­QUEL MEY­ERS

TEK­NO­LO­GI I KONS­TEN. På Hus­by konst­hall t o m 29 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.