MER Third cul­tu­re kid

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

■ BOKEN ”Third cul­tu­re kid” är en an­to­lo­gi, skri­ver av 42 skri­ben­ter, som till­sam­mans bil­dat pseu­do­ny­men Ra Hi­daya Mo­dig. De har al­la ge­men­samt att de har dubb­la till­hö­rig­he­ter, och istäl­let för att ham­na mel­lan två kul­tu­rer ska­par en ny, tred­je kul­tur, som på­ver­kas av allt runt om­kring.

■ BOKEN ges ut via Ord­front för­lag/TRANS94.

■ BE­GREP­PET ”third cul­tu­re kid” kom­mer ur­sprung­li­gen från en ame­ri­kansk an­tro­po­log, Ruth Use­em, som bör­ja­de an­vän­da det redan på 1950-ta­let. Hon märk­te att barn till ame­ri­kans­ka mis­sio­nä­rer i In­di­en var­ken tog till sig den ame­ri­kans­ka el­ler den in­dis­ka kul­tu­ren, ut­an ska­pa­de nå­got eget som var en bland­ning av bå­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.