21 OK­TO­BER

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Vi är varand­ras gran­nar Ba­há’í Stockholm bju­der in al­la in­tres­se­ra­de till en dag för grann­ska­pets (Hus­byKis­ta-Akal­la) för­bätt­ring. Del­ta­ga­re och works­hop­s­le­da­re sam­ta­lar, um­gås, äter och ska­par en pro­cess för fort­sätt­ning­en. Da­gen av­slu­tas med fi­ran­det av Ba­há’u’llá­hs 200-års­dag. Frys­hu­set Hus­by, Lo­fo­ten­ga­tan 32–36 kl 13.30–18.00. Pro­gram: 13.30 Re­gi­stre­ring och fi­ka 14.00 Väl­kom­nan­de 14.30 Works­hops – med gäs­tan­de lo­ka­la ak­tö­rer • Fred bör­jar i hem­met – Ini­ti­a­ti­ves of Change • Kon­flikt­han­te­ring – Frys­hu­set i Hus­by • Stärk sys­ter­ska­pet – Kvin­nor Ko­kar Ihop • Barn- och ju­ni­orgrupp – Ba­há’í Stockholm • Pro­va på kör­sång – Gräns­lö­sa röster 16.00 Fi­ka 16.30 Pre­sen­ta­tion och fi­ran­de av Ba­há’u’llá­hs 200-års­dag 18.00 Mid­dag An­mä­lan: Mej­la hus­by@ ba­hai.se se­nast den 15 ok­to­ber. Gra­tis!

FOTO: MI­CAE­LA GUSTAFS­SON

SÖNDAGSTEATER. Und­ra sa flund­ran (från 3 år). Mi­cae­la Gustafs­son – en lek­full mu­sik­fö­re­ställ­ning med många blö­ta djur, rimstu­ga, ryt­mer och vil­da as­so­ci­a­tio­ner den 22 ok­to­ber kl 13 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by.

FOTO: BENGT WANSELIUS

SÖNDAGSTEATER. Bes­ser & Wis­ser vet bätt­re den 15 ok­to­ber kl 13 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by.

22 OK­TO­BER. Swing Mag­ni­fi­que spe­lar sväng­ig, el­dig, glad och romantisk jazz. Sti­len har sitt ur­sprung i 30-ta­lets Pa­ris och är en mix av fransk och ame­ri­kansk jazz och romsk tra­di­tio­nell mu­sik. Kl 14.00 på Eg­ge­by Gård, Jär­va Fol­kets Park, Stu­di­on. Café Grön­ling­en är öp­pet kl 13–16. En­tré 60 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.