”Vi är mog­na för en hög­re di­vi­sion”

Vi i Rinkeby - - SPORT - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Hus­by FF avan­ce­ra­de till di­vi­sion 4 ef­ter en nerv­pers som kul­mi­ne­ra­de med di­rekt­av­gö­ran­de se­ri­e­fi­nal.

Dra­mat blev en kraft­mät­ning med myc­ket hjär­ta.

Ett par hund­ra Hus­by FFfans trot­sa­de regn, ky­la och tog sig i lör­dags till Hä­ger­näs id­rotts­plats i Tä­by där un­der­la­get var svår­be­mäst­rat med klaf­sig le­ra un­der gräs­strå­na.

Hus­by ha­de 51 po­äng och Vigg­by­holm 49, det var för­ut­sätt­ning­ar­na in­för sista du­el­len. ” Vig­gan” var tvung­et att vin­na för att snu­va HFF på se­rie­se­gern vil­ket präg­la­de match­bil­den. Tä­by­la­get pres­sa­de och ska­pa­de chan­ser, Hus­by­spe­lar­na lyf­te långt i hopp om att få till gif­ti­ga spel­vänd­ning­ar.

Präg­la­de mat­chen gjor­de även spelav­brot­ten. In­ter­na­tio­nel­la stor­klub­bar ha­de im­po­ne­rats av Hus­bygäng­ets kre­a­ti­vi­tet i att spil­la tid. Man tog var­je chans att mas­ka och en do­ma­re med mer pon­dus ha­de dubb­lat fy­ra mi­nu­ters stopp­tid.

Till sy­ven­de och sist var det än­då Hus­by­spe­lar­nas kamp­vil­ja som fängs­la­de mest. De kra­ma­de ur allt ur si­na fot­bolls­ben och när det be­höv­des ha­de man tur. Ex­all­svens­ke Jan Tau­er mis­sa­de en straff i förs­ta halv­lek och strax fö­re pa­us­vi­lan sköt en HFF-för­sva­ra­re bol­len i rib­bans un­der­kant när han för­sök­te ren­sa i eget straff­om­rå­de.

Trots fle­ra stru­li­ga si­tua- ti­o­ner i Hus­bys straff­om­rå­de un­der and­ra halv­lek stod sig 0–0 och fan­sen ru­sa­de in på pla­nen. HFF-trä­na­ren Aw­sem Al-Kha­mi­si var knappt kom­mu­ni­cer­bar ef­ter den ome­del­ba­ra kramfes­ten. En vän kom till und­sätt­ning med läsk.

– Di­a­be­tes. Du får vän­ta, jag mås­te sät­ta mig.

Någ­ra mi­nu­ter se­na­re tyck­tes Aw­sem ha åter­häm­tat sig när han påmin­de om sitt löf­te i vå­ras.

– Jag sa ju att vi skul­le gå upp. Åhh, vad skönt att det gick.

– Det gick in­te att spe­la vår fot­boll på den här pla- nen, vi var tvung­na slå lång­bol­lar. Vi är in­te bra på det, fort­sat­te Aw­sem in­nan han sip­pa­de på läs­ken och slöt ögo­nen.

I mån­dags var han pig­ga­re.

– Jag hann ba­ra äta fru­kost på lör­dags­mor­go­nen, se­dan stres­sa­de jag he­la da­gen. Det blev för myc­ket. Jag var helt fär­dig.

Rin­ke­by Uni­ted gick upp i fy­ran härom vec­kan, Kis­ta SC finns där se­dan ti­di­ga­re och nu Hus­by FF. Är ni rus­ta­de för fy­ran?

– Jag tyc­ker att vi är mog­na för en hög­re di­vi­sion. Ibland är det ba­ra nio, tio spe­la­re på trä­ning­ar­na trots att vi ba­ra har två trä­ning­ar i vec­kan. Kan vi öka trä­nings­mäng­den tror jag topp 5 är möj­ligt. En sak som är bra är att vi in­te är be­ro­en­de av en­skil­da spe­la­re, al­la spe­lar med stort hjär­ta för la­get, sä­ger Aw­sem Al-Kha­mi­si.

”Jag sa ju att vi skul­le gå upp.”

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

GLÄD­JE. Se­kun­der­na ef­ter slut­sig­na­len var pla­nen full av fans som hyl­la­de Hus­by­spe­lar­na.

Aw­sem Al-Kha­mi­si. HUSBYTRÄNARE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.