”Jag var oro­lig från förs­ta bör­jan”

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

Bostads­bor­gar­rå­det Ann-Mar­ga­ret­he Livh (V), har va­rit oro­lig för pro­jek­tet re­dan från bör­jan. Nu hop­pas hon kun­na gö­ra det bäs­ta av si­tu­a­tio­nen.

– Mitt an­svar är att för­sö­ka se till att Rin­ke­by­strå­ket kan bli så bra som möj­ligt för de lo­ka­la fö­re­ta­gar­na och för de bo­en­de. Den si­tu­a­tio­nen vi ser är ex­akt skä­let till att jag var oro­lig för det här pro­jek­tet från förs­ta bör­jan när det lan­se­ra­des av det bor­ger­li­ga sty­ret un­der den för­ra man­dat­pe­ri­o­den och jag re­ser­ve­ra­de mig ock­så mot för­sla­get.

– Det är ing­et fel i att vil­ja ha fler bu­ti­ker och re­stau­rang­er i Rin­ke­by, det tyc­ker jag är bra, men det går in­te snabbt att eta­ble­ra en helt ny plats för han­del.

– Nu ska vi gö­ra det bäs­ta av si­tu­a­tio­nen. Hy­res­gäs­ter­na har fått oli­ka in­fas­nings­ra­bat­ter på hy­ran. Nu på­går för­hand­ling­ar med var­je en­skild hy­res­gäst på strå­ket om ra­bat­ter på hy­ror­na och om vil­ket stöd de be­hö­ver som till ex­em­pel gra­tis råd­giv­ning kring af­färs­pla­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.