Be­svik­na fö­re­ta­ga­re på Rin­ke­by­strå­ket

– De har lo­vat så myc­ket. Hit skul­le många sto­ra ak­tö­rer kom­ma, men i stäl­let stäng­er den ena ef­ter den and­ra. Piz­ze­ri­an öpp­na­de och stäng­de snart igen. Med­bor­gar­kon­to­ret ska ock­så flyt­ta, lo­ka­ler­na töms en ef­ter en. Fö­re­ta­gar­na på Rin­ke­by­strå­ket kän­ner

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Ja­mal Zi­a­ni och Fa­ris Al­prin­ce ta­lar i Rin­ke­by­strå­kets fö­re­ta­gar­för­e­nings namn. ” Vi är 33 per­so­ner som tyc­ker li­ka­dant, det kan du skri­va.”

– Jag är vald till ord­fö­ran­de, men vi al­la är ord­fö­ran­de här, sä­ger Ja­mal Zi­a­ni, äga­ren till Café Myn­ta på Rin­ke­by­strå­ket.

Fö­re­ta­gar­för­e­ning­en har de bil­dat för att kun­na fö­ra en di­a­log med Fa­mil­je­bo­stä­der. De är miss­nöj­da med myc­ket och lig­ger i för­hand­ling­ar an­gå­en­de hy­ror och en even­tu­ell hy­res­re­du­ce­ring. Fle­ra lo­ka­ler på Rin­ke­by­strå­ket är än­nu in­te fär­dig­ställ­da, trots att det har gått mer än ett år se­dan den nya af­färs­ga­tan in­vig­des.

– Det har ta­git så lång tid, sä­ger Ja­mal Zi­a­ni. Det är kanske fy­ra, max fem ak­tö­rer här på ga­tan som kla­rar sig hygg­ligt. Men vi kan in­te dra he­la las­set och vi får ing­en hjälp från Fa­mil­je­bo­stä­der.

Fa­ris Al­prin­ce, som äger re­stau­rang Alom­dah, vill även star­ta ett te­hus på ga­tan. Men han vän­tar fort­fa­ran­de på att få dra i gång, ef­tersom lo­ka­ler­na in­te är in­te kla­ra.

– Det är ett nytt om­rå­de, sä­ger han, vi för­står det. Vi är med och vi vill att det ska fun­ge­ra. Men här finns inga män­ni­skor, ing­en ser­vice, ingen­ting.

Lo­kal­hy­ror­na är all­de­les för höga me­nar Ja­mal Zi­a­ni och Fa­ris Al­prin­ce. Kvadrat­me­ter­pri­set är 2 400 kro­nor, dess­utom be­ta­lar de för en ”hy­res­gäs­tan­pass­ning”, som de me­nar är obe­fint­lig, och även för mark­nads­fö­ring.

– Mark­nads­fö­ring, sä­ger Ja­mal Zi­a­ni, den skö­ter vi bätt­re själ­va. Fa­mil­je­bo­stä­der läg­ger ut på Fa­ce­book, det är vad de gör. Men vi be­ta­lar mel­lan 1 800–2 000 i må­na­den för det.

Han vi­sar en hy­resa­vi för Café Myn­ta; allt som allt kos­tar lo­ka­len på 90 kvadrat drygt 41 000 i må­na­den.

– Kafé­er i in­ners­tan har läg­re hy­ra, sä­ger Ja­mal Zi­a­ni. Du kan kol­la an­non­ser­na på Bloc­ket och se att det stäm­mer. Det hål­ler in­te.

Där­för be­gär­de fö­re­ta­gar­na ett mö­te med Fa­mil­je­bo­stä­der i de­cem­ber för­ra året. Då fick de löf­ten om att allt skul­le bli bätt­re. Men ing­et hän­de.

Fö­re­ta­gar­för­e­ning­en sä­ger att Fa­mil­je­bo­stä­ders vd Anet­te Sand har lo­vat att sän­ka grund­hy­ran för lo­ka­ler­na. ”Men nu bac­kar hon.” I pe­ri­o­der har fö­re­ta­gar­na hy­res­strej­kat un­der vå­ren. Fa­mil­je­bo­stä­der skic­ka­de då fö­re­ta­gar­na till Kro­no­fog­den, men drog till­ba­ka an­mäl­ning­ar­na när di­a­lo­gen åter­upp­togs. Se­dan au­gusti be­ta­lar de grund­hy­ran.

– Vi har lagt ner så myc­ket peng­ar här, sä­ger Ja­mal Zi­a­ni, men de har kört över oss. Fa­mil­je­bo­stä­der vet att de har gjort fel, men de vill in­te gö­ra rätt.

Ja­mal Zi­a­ni väx­te upp på As­ke­bykro­ken och han kän­ner för ”si­na om­rå­den” även om han idag bor i in­ners­tan. Li­ka­dant är det med Fa­ris Al­prin­ce, som har fle­ra fö­re­tag i Jär­va. Han trä­nar dess­utom barn och ung­do­mar i taekwon­do en gång i vec­kan i Rin­ke­by­sko­lans gym­pa­sal.

– Vi vill att det ska fun­ge­ra här, vi vill bi­dra, sä­ger Fa­ris Al­prin­ce. Och vi skul­le kun­na gö­ra den här ga­tan till ett stråk som lik­nar en ga­ta i Beirut el­ler Mara­kesh, med en mas­sa liv. Men vi mås­te få för­ut­sätt­ning­ar att gö­ra det.

– Vi kän­ner oss lu­ra­de, sä­ger Ja­mal Zi­a­ni. Fa­mil­je­bo­stä­der och po­li­ti­ker­na har lo­vat så myc­ket. Här skul­le H&M öpp­na och Lin­dex. Mel­ker An­ders­son skul­le star­ta re­stau­rang­ut­bild­ning. Men ing­et av det har hänt. Lo­ka­len här bred­vid står fort­fa­ran­de tom. Ut­an go­da gran­nar blir det ing­et stråk.

”Ut­an go­da gran­nar blir det ing­et stråk.”

FÖR­BAN­NAD. Ja­mal Zi­a­ni som äger Café Myn­ta är en av fö­re­ta­gar­na på Rin­ke­by­strå­ket som drar kun­der till ga­tan. Men fle­ra lo­ka­ler är fort­fa­ran­de tom­ma.

BE­SVIK­NA. Ja­mal Zi­a­ni och Fa­ris Al­prin­ce är två av fö­re­ta­gar­na på Rin­ke­by­strå­ket som kän­ner sig lu­ra­de av bå­de po­li­ti­ker och Fa­mil­je­bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.