Över tre de­cen­ni­ers bild­skatt

– Tit­ta här, sä­ger han och drar ut en lå­da i skriv­bor­det. Hård­dis­kar med bil­der, bil­der, bil­der. Ismet Kilin­calp har en skatt i si­na lå­dor. I tre de­cen­ni­er har han fo­to­gra­fe­rat män­ni­skor i Jär­va. Han har va­rit med vid skolav­slut­ning­ar, bröl­lop och festiv

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Idag ar­be­tar Ismet Kilin­calp i den so­ci­a­la in­sats­grup­pen, SIG, i Tens­ta. Han kom­mer egent­li­gen från Tur­ki­et, från en plats mitt i lan­det, tio mil från An­ka­ra.

– Jag var po­li­tiskt ak­tiv och ef­ter mi­li­tärkup­pen i Tur­ki­et 1980 var det in­te lätt att va­ra kurd. Jag sök­te po­li­tisk asyl i Sve­ri­ge 1984 och fick det.

Ismet kom di­rekt till Tens­ta och ”se­dan dess bor jag här”. Han fick ar­be­te som fri­tids­le­da­re på Hjul­sta­sko­lan (som nu­me­ra he­ter Hjuls­ta grund­sko­la) och där blev han kvar i många år. Det var ock­så där som han bör­ja­de att fo­to­gra­fe­ra och do­ku­men­te­ra sin nya hem­bygd.

– Jag fick an­sva­ra för äm­net ele­vens val och då kom mitt in­tres­se för film och fo­to­gra­fi till an­vänd­ning.

Nu har han bil­der och även rör­lig film från mer än tre de­cen­ni­er i Tens­ta och Hjuls­ta.

– Jag har fo­to­gra­fe­rat här vid ta­lang­jak­ter och ut­spring vid skolav­slut­ning­ar. Folk bru­kar be mig kom­ma till bröl­lop och and­ra vik­ti­ga da­gar. Ni­or­nas bal till ex­em­pel, jag har en mil­jon bil­der från oli­ka ba­ler.

De förs­ta åren i Sve­ri­ge kun­de in­te Ismet åter­vän­da hem till Tur­ki­et. Det var för­knip­pat med fa­ra för li­vet. Men ef­ter en åt­ta, nio år gick det bra. Nu åker han hem till byn var­je som­mar och där fo­to­gra­fe­rar han ock­så.

– Jag har tu­sen­tals bil­der även från min hem­by, som jag vi­sar på min si­da på Fa­ce­book. I Hjul­sta­sko­lan var han med och grun­da­de Hjul­stas äng­lar, en or­ga­ni­sa­tion som sam­la­de go­da fö­re­bil­der bland ele­ver­na. – Ele­ver­na rös­ta­des fram och de fick föl­ja med på ut­bild­ning­ar, som vi an­ord­na­de på oli­ka kurs­går­dar. Verk­sam­he­ten fick ef­ter­föl­ja­re och väx­te fram på fle­ra stäl­len över he­la lan­det. Det fanns grup­per med Äng­lar även i Gö­te­borg, Umeå och Strömstad. – Vi gjor­de stu­di­e­re­sor och be­sök­te varand­ra. Men idag finns in­te Äng­lar­na läng­re kvar i Hjuls­ta, det är ned­lagt.

Ismet Kilin­calp ar­be­tar nu med att hjäl­pa unga män­ni­skor att bry­ta en kri­mi­nell livs­stil. Hans er­fa­ren­het från om­rå­det är ovär­der­lig. Han kän­ner åt­skil­li­ga år­gång­ar med ung­do­mar från si­na år som fri­tids­le­da­re i Hjuls­ta. Och han har koll, han vet hur det har gått för si­na ele­ver.

– Fle­ra av dem som jag fo­to­gra­fe­rat sit­ter in­ne, and­ra le­ver in­te läng­re. Många har flyt­tat, men många bor kvar. Det har gått bra för de fles­ta. Jag träf­far dem med jäm­na mel­lan­rum.

Vi tit­tar ige­nom hund­ra­tals bil­der och väl­jer ut någ­ra för att pub­li­ce­ra. Mås­te vi kon­tak­ta dem och be om lov, und­rar jag.

– De kän­ner mig och jag kän­ner dem, sä­ger Ismet. Det är lugnt.

Jag har tu­sen­tals bil­der från min hem­by.

BILD­SKATT. Ismet Kilin­calps bil­der från tre de­cen­ni­er i Tens­ta och Hjuls­ta. FOTO: ISMET KILIN­CALP

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

Ismet Kilin­calp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.