”En in­låst bo­stads­mark­nad hind­rar ut­bild­ning, jobb och till­växt”

En in­låst bo­stads­mark­nad hind­rar ut­bild­ning, jobb och till­växt, det vi­sar en ny un­der­sök­ning sam­man­ställd av Mäklar­sam­fun­det och Hy­res­gäst­för­e­ning­en. Lås­nings­ef­fek­ter­na vi­sar sig bå­de i det äg­da och hyr­da bo­en­det. Ny rap­port vi­sar på att den låga rör­lig­he

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

En in­låst bo­stads­mark­nad får ef­fek­ter som in­ställ­da flytt­lass, ej på­bör­ja­de ut­bild­ning­ar och mis­sa­de ar­bets­till­fäl­len, och i det långa lop­pet går det in­te ba­ra ut över in­di­vi­den ut­an ock­så sam­hälls­e­ko­no­min. Det me­nar Mäklar­sam­fun­det och Hy­res­gäst­för­e­ning­en. Var fjär­de bo­stads­kon­su­ment upp­le­ver sig till ex­em­pel hind­rad att flyt­ta till an­nan ort för jobb el­ler stu­di­er och 14 pro­cent av hy­res­gäs­ter­na har av­stått från att ta ett jobb el­ler ut­bil­da sig på an­nan ort på grund av bo­stads­mark­na­den på den ak­tu­el­la or­ten.

– Att vi kan flyt­ta på ett tryggt och en­kelt sätt när vi öns­kar och be­hö­ver är ett vik­tigt kvit­to på en fun­ge­ran­de bo­stads­mark­nad. För det krävs ett till­gäng­ligt ut­bud av bå­de ägt och hyrt bo­en­de. Det är ty­värr mot­sat­sen till da­gens si­tu­a­tion. Vår rap­port pe­kar på att bris­ten på rör­lig­het, även mel­lan upp­lå­tel­se­for­mer­na, hind­rar många från att ut­bil­da sig, flyt­ta till jobb el­ler på an­nat sätt re­a­li­se­ra dröm­mar och pro­jekt, sä­ger Ingrid Ei­ken Holm­gren, VD Mäklar­sam­fun­det.

I rap­por­ten un­der­söks ock­så hur bo­en­de i hy­res­rätt re­spek­ti­ve ägt bo­en­de ser på sin bo­en­de­si­tu­a­tion och si­na möj­lig­he­ter att flyt­ta, bå­de mel­lan upp­lå­tel­se­for­mer­na och till an­nan ort för till ex­em­pel ut­bild­ning el­ler ar­be­te. Rap­por­ten vi­sar att rör­lig­he­ten i hy­res­be­stån­det är hög­re, men att in­lås­nings­ef­fek­ter­na sam­ti­digt är stör­re.

– Vi vet från ti­di­ga­re un­der­sök­ning­ar att rör­lig­he­ten i hy- res­be­stån­det är mer än dub­belt så stor som i det äg­da be­stån­det. Trots det vi­sar vår rap­port att hy­res­gäs­ter i hög­re grad än de som äger sitt bo­en­de drab­bas av in­lås­nings­ef­fek­ter. Be­höv­lig­he­ten av en bo­stads­po­li­tik som är an­pas­sad till be­hov blir allt stör­re. En över­syn av skat­ter och bo­spa­ran­de, lång­sik­ti­ga vill­kor för byg­gan­de, ut­veck­lad all­män­nyt­ta och för­bätt­rat stöd till kom­mu­ner­nas byg­gan­de är vik­ti­ga kom­po­nen­ter för en fun­ge­ran­de bo­stads­po­li­tik, sä­ger Jo­nas Nygren, för­bunds­chef Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

FÖRHINDER. En in­låst bo­stads­mark­nad kan hind­ra ut­bild­ning, jobb och till­växt vi­sar en ny un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.