Så ska kri­mi­na­li­te­ten stop­pas

Gäng­kri­mi­na­li­te­ten ska bort från vå­ra ga­tor och den of­fent­li­ga mil­jön ska kän­nas trygg för al­la. Kom­mu­nen tar sin del av an­sva­ret, där­för kom­plet­te­rar vi re­ge­ring­ens sats­ning­ar på po­li­sen i årets bud­get som kom­mun­full­mäk­ti­ge snart tar be­slut om.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - El­vir Ka­zi­nic (S), ord­fö­ran­de Rin­ke­by-Kis­ta Sdn An­na Jo­na­zon (S), grupple­da­re Spånga-Tens­ta Sdn Ka­dir Ka­sir­ga (S), ord­fö­ran­de Häs­sel­byVäl­ling­by Sdn

Någ­ra sa­ker på trygg­hets­om­rå­det är:

– En trygg­hets­fond på 200 mil­jo­ner till fy­sis­ka trygg­hets­åt­gär­der in­rät­tas. Sta­dens nämn­der och sty­rel­ser kan sö­ka peng­ar­na för att gö­ra stads­mil­jöåt­gär­der som fö­re­byg­ger brott och bi­drar till ökad trygg­het, sä­ker­het och triv­sel. Det kan ex­em­pel­vis hand­la om bätt­re be­lys­ning, ka­me­ror, pol­la­re, of­fent­lig när­va­ro och lik­nan­de pro­jekt för att för­stär­ka den fy­sis­ka trygg­he­ten.

– Rekry­te­ring till gäng och kri­mi­na­li­tet ska stop­pas ti­digt, där­för för­stär­ker vi vå­ra brotts­före­byg­gan­de in­sat­ser. Ti­di­ga­re har sta­den av­satt 1,5 mil­jo­ner till av­hop­par­verk­sam­het (det­ta är utö­ver de sats­ning­ar som görs på so­ci­a­la in­sats­grup­per). I kom­man­de bud­get för­stärks den­na verk­sam­het kraf­tigt med 5 mnkr (en tre­dubb­ling). Utö­ver det fort­sät­ter sats­ning­en på so­ci­a­la in­sats­grup­per, som i kom­man­de bud­get får 7 mnkr.

– En trygg­hets­kom­mis­sion till­sätts med ope­ra­tivt led­nings- och sam­ord­nings­an­svar. En vik­tig upp­gift blir att se till så att de sto­ra re- sur­ser som nu sat­sas an­vänds rätt.

– So­ci­al­nämn­den får an­slag dels för att star­ta ett pi­lot­pro­jekt där unga la­gö­ver­trä­da­re möts av en snab­ba­re re­spons från sam­häl­let. Där­till star­tas minst två nya re­la­tions­våldscen­ter för att mins­ka fö­re­koms­ten av våld i nä­ra re­la­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.