Att gö­ra det lätt för sig

Vi i Rinkeby - - HEJ -

Hon sa­de ju sam­ma sak för fy­ra år se­dan och ing­et har hänt. Det har till och med bli­vit säm­re här i Tens­ta. Var­för ska vi rös­ta på dem?” En grupp kvin­nor sit­ter i sof­for­na ut­an­för te­a­ter­sa­len i Blå hu­set i Tens­ta. In­ne i sa­len på­går ett of­fent­ligt mö­te med fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård.

Den se­nas­te trygg­hets­un­der­sök­ning­en i Stock­holm vi­sar att den upp­lev­da otrygg­he­ten är som störst i Rin­ke­byKis­ta, tätt följt av Spånga-Tens­ta. 200 mil­jo­ner till ökad trygg­het och en hel del av de peng­ar­na lär gå till Jär­va.

Men frå­gar po­li­ti­ker­na Jär­va­bor­na hur peng­ar­na bäst ska kom­ma till nyt­ta?

Gat­lyk­tor i all ära, men kans­ke skul­le en sats­ning på en sport­hall va­ra mest ef­fek­tivt? El­ler fler an­ställ­da mam­mor som sö­ker upp de unga vux­na, som so­ver bort he­la da­gar­na?

De po­li­ti­ker som verk­li­gen vill ve­ta vad folk tyc­ker tar re­da på det. An­ord­nar öpp­na di­a­log­mö­ten, an­sträng­er sig för att lyss­na på vad en­skil­da med­bor­ga­re och re­pre­sen­tan­ter för för­e­nings­li­vet tyc­ker. De sä­ger in­te som Ka­rin Wann­gård: ”väl­kom­na att skic­ka in med­bor­gar­för­slag!” Det är att gö­ra det lätt för sig.

Tack för den här som­ma­ren al­la be­sö­ka­re i Parkle­ken Rin­ken! Det har va­rit kul att spe­la spel, byg­ga me­ka­no, tit­ta på clow­ner, le­ka le­kar, lä­sa läx­or och pra­tat ro­li­ga sorg­li­ga vik­ti­ga sam­tal med er, bå­de barn och vux­na. God mat och fint tyg tac­kar jag...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.