Po­li­sen star­tar med­bor­gar­råd

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Po­li­sen i Jär­va har star­tat Med­bor­gar­råd, med­de­la­de Lo­kal­po­lis­om­rå­des­che­fen i Jär­va, Niclas An­ders­son, när han när­va­ra­de vid se­nas­te mö­tet i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd.

– Det är ett 20-tal per­so­ner, som har ett brett kon­takt­nät i om­rå­det. Det är jämn köns­för­del­ning och män­ni­skor med oli­ka bak­grund och er­fa­ren­he­ter. Men inga po­li­ti­ker är med. Po­li­sen hop­pas på det här sät­tet byg­ga upp ett för­tro­en­de i om­rå­det.

– Där kan vi be­rät­ta om vår verk­sam­het och sva­ra på frå­gor.

Po­li­sen pla­ne­rar ock­så att an­ord­na en rad öpp­na mö­ten i Jär­va, för att få igång en di­a­log med in­vå­nar­na i Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.