Ung­do­mar över 20 är svå­rast att nå

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

På Jobb­torg unga i Kis­ta ar­be­tar man med att le­ta re­da på ung­do­mar mel­lan 16 och 29 år som in­te gör någon­ting. Med hjälp av brev och te­le­fon­sam­tal för­sö­ker de nå de unga vux­na. Men möj­lig­he­ten till hjälp är fri­vil­lig och in­te al­la väl­jer att ta den.

– Vi ar­be­tar med ung­do­mar som är 16-19 år och in­te stu­de­rar el­ler ar­be­tar, sä­ger Pia Sam­skog. De som är folk­bok­för­da i kom­mu­nen, in­te läng­re är skol­plik­ti­ga och in­te har fyllt 20 år.

Pia Sam­skog och Ron­ny Lundström ar­be­tar med det Kom­mu­na­la ak­ti­vi­tets­an­sva­ret på Jobb­torg unga i Kis­ta.

– Vårt upp­drag på­går tills de fyl­ler 20 år el­ler har bör­jat stu­de­ra el­ler ar­be­ta.

Den 27 ok­to­ber var det 163 unga i Spånga-Tens­ta och 259 i Rin­ke­by-Kis­ta som in­te ha­de nå­gon känd sys­sel­sätt­ning. För att kom­ma i kon­takt med ung­do­mar­na skic­kar de brev, ring­er runt, ”men unga by­ter te­le­fon­num­mer he­la ti­den” och ibland knac­kar de dörr. Det är in­te lätt att nå al­la.

– Men vi lig­ger i fram­kant när det gäl­ler hur vi ar­be­tar med so­ci­a­la me­dia, sä­ger Ron­ny Lundström. Vi har ock­så haft go­da re­sul­tat med vå­ra drop-in här på Jobb­tor­get. Med dem som fyllt 20 år ar­be­tar SUVAS, en för­kort­ning för Stock­holms Unga Vux­na Ar­be­tar el­ler Stu­de­rar. SUVAS är ett pro­jekt in­om Stock­holms stad, som

job­bar med att sö­ka upp unga vux­na som står långt ifrån ar­bets­mark­na­den.

– De är ab­so­lut svå­rast att nå, sä­ger Ami­na Eng­man Bel-Haj, pro­jekt­le­da­re för SUVAS på Ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en i Stock­holm. Vi når många som be­hö­ver vårt stöd, men det är en stor ut­ma­ning.

SUVAS hand­lar om att hit­ta nya me­to­der för att nå unga vux­na. Den upp­sö­kan­de verk­sam­he­ten be­drivs främst lo­kalt, av per­so­na­len som ar­be­tar i Kis­ta, Glo­ben, Väl­ling­by och Skär­hol­men, på de oli­ka Jobb­tor­gen för unga.

Kon­kre­ta åt­gär­der finns det gott om, me­nar Ami­na Eng­man Bel-Haj. Allt från prak­tik­stöd, prak­tik, kur­ser, ar­bets­trä­ning och oli­ka for­mer av sub­ven­tio­ne­ra­de an­ställ­nings­for­mer, till coach­sam­tal, kor­ta­re och läng­re för­be­re­dan­de kur­ser in­för oli­ka yr­ken.

– I SUVAS är vi vägen in, vi ska­par kon­takt och byg­ger re­la­tio­ner. Det är in­te lätt att nå des­sa unga vux­na, ef­tersom vi sak­nar kon­takt­upp­gif­ter och mås­te sö­ka med ljus och lyk­ta. Al­la kans­ke in­te be­hö­ver vårt stöd, men för dem som gör det är det väl­digt vik­tigt att vi når ut med in­for­ma­tion. Det är i grund och bot­ten en frå­ga om de­mo­kra­ti.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

UNGA. Pia Sam­skog ar­be­tar med att sö­ka upp unga som slu­tat grund­sko­lan och än­nu in­te fyllt 20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.