7 NO­VEM­BER

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Ad­vo­kat­jour på Kis­ta bib­li­o­tek Be­hö­ver du hjälp med ju­ri­dis­ka frå­gor? Hos ad­vo­kat­jou­ren får du kost­nads­fri råd­giv­ning i cir­ka 15 mi­nu­ter. Bo­ka tid från kloc­kan 10 sam­ma dag, Kis­ta bib­li­o­tek, 08-508 30 511.

5 NO­VEM­BER. Sön­dags­te­a­ter Rin­ke­by ung­doms­gård, Rin­ke­by­strå­ket 53, 5 no­vem­ber kl 13.00 ”Vad hän­der nu?! ” (från 3 år). Mittiprick­te­a­tern – en fö­re­ställ­ning om ett ovän­tat mö­te som ge­nom fan­ta­si, mu­sik och lek gör det omöj­li­ga möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.