5 NO­VEM­BER

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7, 5 no­vem­ber kl 13.00. Has­ta la Pas­ta (från 3 år) Dot­ter­bo­la­get – en clown­fö­re­ställ­ning med slap­stick, ma­gi och myc­ket publik­kon­takt. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Sön­dags­te­a­ter i Rin­ke­by Rin­ke­by ung­doms­gård, Rin­ke­by­strå­ket 53, 5 no­vem­ber kl 13.00. Vad hän­der nu?! (från 3 år) Mittiprick­te­a­tern – en fö­re­ställ­ning om ett ovän­tat mö­te som ge­nom fan­ta­si, mu­sik och lek gör det omöj­li­ga möj­ligt. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

He­ar me out! – works­hop för dig som är 16–20 år Works­hop i ef­fek­tiv kom­mu­ni­ka­tion: Hur får du and­ras upp­märk­sam­het? Hur hål­ler du en bra pre­sen­ta­tion och hur pra­tar man med po­li­ti­ker? He­ar me out! rik­tar sig till dig som har ett in­tres­se att en­ga­ge­ra dig, vill bli bätt­re på att kom­mu­ni­ce­ra ef­fek­tivt och vill dis­ku­te­ra upp­le­vel­ser och fun­de­ring­ar om hur det är att va­ra ung i Jär­va idag. Är du ny­fi­ken på att ve­ta hur det de­mo­kra­tis­ka sy­s­te­met fun­ge­rar och på vil­ka sätt unga kan va­ra med och på­ver­ka be­sluts­fat­tan­de? Kom och gör din röst hörd – på rik­tigt! Sön­dag kl 15–19, Kis­ta bib­li­o­tek. För in­for­ma­tion om an­mä­lan, kon­tak­ta in­fo@in­ter­pe­a­ce.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.