(M)-för­slag om multi­hall till Är­vinge

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Idrotts­för­e­ning­ar­na i Jär­va skri­ker ef­ter hal­lar och Bo Sun­din (M), vice ord­fö­ran­de i id­rotts­nämn­den, vill att hans par­ti ut­re­der för­ut­sätt­ning­ar­na för en multi­hall i Kis­ta.

– Om jag får be­stäm­ma finns det en hall 2019/20, det hand­lar om po­li­tisk vil­ja, sä­ger han.

Att HSB vill ri­va fas­tig­he­ten som Kis­ta rac­ket­cen­ter lig­ger i har Vi i-tid­ning­ar­na skri­vit om ti­di­ga­re. HSB ska byg­ga bo­stä­der på tomt­mar­ken och Bo sse Bjunér, vd och grun­da­re av Kis­ta rac­ket­cen­ter, har kon­trakt till näs­ta som­mar med viss möj­lig­het till för­läng­ning. Hans oro är att klub­ben, Kis­ta BMK, ham­nar i kläm om det in­te snart kom­mer be­slut om en ny hall.

– Den oron har Bos­se Bjunér haft i fle­ra år, han och klub­ben har ja­gat svar från ma­jo­ri­te­ten i två och ett halvt år. Så även vi, sä­ger Bo Sun­din (M), vice ord­fö­ran­de i id­rotts­nämn­den.

Bo Sun­din tyc­ker att det är hög tid att Mo­de­ra­ter­na tar tag i frå­gan. Han ser si­tu­a­tio­nen som akut och att de sty­ran­de – trots att man fram till 2019 ska sat­sa 200 mil­jo­ner per år på nya id­rotts­hal­lar – lå­ter peng­ar för­svin­na ”i sto­ra svar­ta hål av för­dy­ring­ar och för­se­ning­ar”.

– Rik­sid­rotts­för­bun­dets kom­mun­rap­port vi­sar att för­e­ning­ar tving­as tacka nej till barn och unga i brist på till­räck­li­ga id­rotts­an­lägg­ning­ar. Jag tol­kar det som ovil­ja att ma­jo­ri­te­ten i Stock­holm stad in­te på all­var tar tag i hall­frå­gan. Rac­ketspor­ten har för­lo­rat en hall i Spånga och Kis­ta rac­ket­cen­ter är ho­tat, sä­ger Bo Sun­din.

Alex­an­der Lind­holm (S) är ord­fö­ran­de i id­rotts­nämn­den:

– Vi för se­dan länge en bra di­a­log med Kis­ta rac­ket­cen­ter. Vi tit­tar på oli­ka lös­ning­ar.

En är att för­valt­ning­en eko­no­miskt hjäl­per till. Fö­re­tagskun­der har för­svun­nit från hal­len och 2016 gick Kis­ta rac­ket­hall back med 400 000 kro­nor.

– I år ser det li­te bätt­re ut, men vå­ra kun­der vill ve­ta in­nan de ingår hy­res­av­tal. Även jag och klub­ben vill ve­ta, sä­ger Bos­se Bjunér. Jag kan in­te fort­sät­ta för­lo­ra peng­ar och kan in­te öka av- gif­ter­na för klub­ben, då kom­mer inga barn och ung­do­mar ner och spe­lar. Bo Sun­din ta­lar om en multi­hall med plats för många bad­min­ton­ba­nor, men även för and­ra rac­ketspor­ter samt innebandy, basket, dans. En så­dan finns se­dan 2015 i Sko­gås, Hud­dinge kom­mun och kos­ta­de näs­tan 100 mil­jo­ner. Men från att för­sla­get om den hal­len kom upp på en dag­ord­ning tog det sex år in­nan den stod fär­dig.

Så snå­rig ska by­rå­kra­tin in­te be­hö­va bli, en­ligt Bo Sun­din.

– Det finns re­dan en plats där hal­len kan byg­gas, sä­ger han. Tvär­ba­nan ska byg­gas ut och vid nya Är­vinge sta­tion finns lämp­lig mark som ska ex­plo­a­te­ras av bo­stä­der och hal­lar. För­valt­ning­ens tjäns­te­män har tit­tat på hal­lar och geo­gra­fis­ka plat­ser länge, nu hand­lar det om po­li­tis­ka be­slut.

– Vi kom­mer att tryc­ka på i frå­gan om multi­hall. Jag an­ser att det är en sym­bol­frå­ga för Jär­va­om­rå­det, fort­sät­ter Bo Sun­din.

Alex­an­der Lind­holm ser in­te multi­hall som ak­tu­ellt och an­ser att Bo Sun­din ska­par ”fals­ka för­hopp­ning­ar”.

– Mo­de­ra­ter­na ska ut­re­da, men det hand­lar om en ofi­nan­si­e­rad hall. Jag tyc­ker att det är ett po­pu­lis­tiskt för­slag, sä­ger Alex­an­der Lind­holm.

Sko­gås rac­ket­cen­ter rym­mer 17 bad­min­ton­pla­ner. Fem­sex nytt­jas av klub­ben, någ­ra privat och på re­s­te­ran­de ytor spe­las pa­del­ten­nis, squash, bordtennis, innebandy, in­ne­fot­boll et­ce­te­ra. En multi­hall i Kis­ta skul­le bland an­nat gag­na BK Jär­va som med sko­ho får in 100 åskå­da­re i Hus­by­hal­len.

– Al­la hal­lar är bra, ba­ra de byggs, sä­ger ord­fö­ran­den Lars Sand­ström med sar­kas­tisk un­der­ton. Vad Stock­holms stad mest be­hö­ver är en eve­ne­mangs­hall, det finns ju ba­ra Eriks­dals­hal­len, byggd på 1930-ta­let, om man räk­nar bort Glo­ben och Ho­vet. För vår del hop­pas vi att det byggs en hall vid Dal­ha­gens boll­plan, Hus­by.

Hal­len i Dal­ha­gen, ej an­pas­sad för bad­min­ton, var pla­ne­rad till 2014. Nu ta­las det om bygg­start som­ma­ren 2018 och att det 2019 finns en ny hem­vist för bland an­nat basket och innebandy.

Lars Sand­ström är dock lutt­rad och har upp­levt stran­da­de idéer och pro­jekt.

– Det be­hövs hal­lar, så en­kelt är det. Vi står bakom Bos­se Bjunér, för det kan in­te bli fär­re hal­lar i Kis­ta och Jär­va, sä­ger bas­ket­klub­bens ord­fö­ran­de.

”Al­la hal­lar är bra, ba­ra de byggs.”

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

HO­TAT. Kis­ta rac­ket­cen­ter fi­rar i år 35 år, men in­om nå­got år kan id­rotts­an­lägg­ning­en för­svin­na.

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

BE­SVI­KEN. Bos­se Bjunér an­ser att han och klub­ben bor­de få be­sked om ny hall.

TVÄRBANA. Nå­gon­stans här pla­ne­ras Är­vinge sta­tion lig­ga och i an­slut­ning till sta­tio­nen vill Bo Sun­din (M) se en multi­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.