DEN BÄS­TA SKO­LAN SKA LIG­GA I TENS­TA EL­LER RINKEBY

Möt Tensta­bon Jo­ar Fors­sell, som finns på val­bar plats på Li­be­ra­ler­nas riks­dags­lis­ta näs­ta år.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

Jo­ar Fors­sell är 24 år och ord­fö­ran­de i Li­be­ra­la ung­doms­för­bun­det, LUF.

– Se­nast LUF fick in nå­gon i riks­da­gen var i va­let 2006, sä­ger han. Så det var ett tag se­dan.

Jo­ar är upp­vux­en sö­der om stan, i Hög­da­len och på Sö­der­malm. ”Mi­na för­äld­rar är skil­da, som så många and­ras”. Men han bor se­dan fem år till­ba­ka i Tens­ta.

– Jag och en kompis fick ett hy­res­kon­trakt. Nu bor jag till­sam­mans med två and­ra kom­pi­sar, ett slags kom­piskol­lek­tiv. Vi har haft tur, som det ser ut på bo­stads­mark­na­den i dag.

Jo­ar Fors­sell gick i gym­na­si­et i Nac­ka och läs­te en spe­ci­alut­for­mad lin­je i sam­häl­le­ek­o­no­mi. ”En så­dan lin­je som Jan Björ­klund la­de ner”. Se­dan läs­te han stats­ve­ten­skap och so­ci­o­lo­gi på Stock­holms uni­ver­si­tet, men in­te sär­skilt länge. Gans­ka om­gå­en­de blev han yr­kes­po­li­ti­ker. Han sit­ter re­dan som er­sät­ta­re i Stock­holms kom­mun­full­mäk­ti­ge och i en rad ut­skott och nämn­der. Snart kan han även ta en plats i lan­dets högs­ta lag­stif­tan­de för­sam­ling.

– Ja, otro­ligt, va? Det känns bra.

En re­sa blev av­gö­ran­de för Jo­ars be­slut att gå med i Li­be­ra­la ung­doms­för­bun­det. När han gick i förs­ta ring på gym­na­si­et fick hans mam­ma ett jobb på hög­sko­lan i Er­bil, i ira­kis­ka de­len av Kur­dis­tan.

– Jag fick chan­sen att föl­ja med hen­ne dit och jag tyck­te det var li­te ner­vöst. Jag för­vän­ta­de mig ett sam­häl­le för­stört av åra­tal av krig, men möt­tes av skyskra­por och ny­an­lag­da mo­tor­vä­gar.

Det här var 2009, fö­re den ara­bis­ka vå­ren och kri­get mot IS, och kur­der­na i Irak upp­lev­de en eko­no­misk till­växt. Många av dem som en gång flytt där­i­från kom till­ba­ka och hjälp­te till att byg­ga upp ett nytt sam­häl­le. Fle­ra av Jo­ars mam­mas stu­den­ter ha­de släk­ting­ar el­ler vän­ner som bott i Sve­ri­ge, de ha­de ar­be­tat och ut­bil­dat sig här.

– Jag in­såg att det är su­per­vik­tigt att män­ni­skor får rö­ra sig fritt, har eko­no­misk fri­het och är fria att ut­bil­da sig. Då kan de byg­ga ett väl­stånd, som al­la kan ta del av.

Men i dag plä­de­rar al­li­an­sen för en myc­ket sträng flyk­ting­po­li­tik?

– Ja, men Li­be­ra­ler­na är mer li­be­ra­la än de öv­ri­ga al­li­ans­par­ti­er­na. Och även mer li­be­ral än re­ge­ring­en. Al­la gång­er Sve­ri­ge har stängt gränsen har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sut­tit vid mak­ten.

Vil­ka frå­gor kom­mer du att ta med dig in i riks­da­gen?

– Den väx­an­de klyf­tan som finns mel­lan dem som är in­ne på ar­bets­mark­na­den och dem som är ut­an­för. Ett sätt är att sän­ka in­gångs­lö­ner­na.

Men ska in­te män­ni­skor ha rätt till en lön som det går att le­va på? – Jo, men det är bätt­re att ha en lön än ing­en alls.

Du tror in­te att sänk­ta in­gångs­lö­ner bid­rar till läg­re lö­ner över lag? – Nej, det bor­de va­ra en be­grän­sad an­ställ­nings­form un­der ett år, och se­dan får de sö­ka sig vi­da­re. Vi dis­ku­te­rar en stund om in­te så­da­na an­ställ­nings­for­mer re­dan finns. Jo­ar Fors­sell sä­ger att han kom­mer att ta med sig ett klass­per­spek­tiv in i riks­dags­po­li­ti­ken.

– Jag har det nä­ra. Min pappa gjor­de en klass­re­sa. Far­far var po­lis i en bruks­ort och far­mor stä­ders­ka. Själv gjor­de pappa aka­de­misk kar­riär.

– Jag tyc­ker att al­la har rätt till en bra start i li­vet. Al­la har an­svar för si­na hand­ling­ar, men vi po­li­ti­ker mås­te för­stå att so­ci­a­la pro­blem är ro­ten till kri­mi­na­li­tet.

Skol­frå­gor en­ga­ge­rar ho­nom. – Helst ska ele­ver från oli­ka kom­mu­ner blan­das, men den bäs­ta sko­lan ska in­te lig­ga på Ös­ter­malm, den ska lig­ga i Tens­ta el­ler Rinkeby.

Så sä­ger al­la. Var­för gör den in­te det då?

– Lä­rar­lö­ner­na och vill­ko­ren för skolans per­so­nal är in­te till­räck­ligt kon­kur­rens­kraf­ti­ga. De bäs­ta pe­da­go­ger­na mås­te loc­kas till de tuf­fas­te sko­lor­na och se till att det är stu­di­e­ro i sko­lan.

I bo­stads­po­li­ti­ken tän­ker han dri­va frå­gan om hy­res­köp. Han för­or­dar en form där du kan äga tio pro­cent av lä­gen­he­ten och kan kö­pa en del i ta­get. Ju stör­re an­del du äger, desto läg­re blir hy­ran och på sikt så är lä­gen­he­ten din.

En­ligt Jo­ar så finns den här mo­del­len av bo­en­de finns re­dan i Fin­land.

– I dag är det ba­ra per­so­ner med myc­ket höga in­koms­ter som kan äga sin bo­stad. Det lö­nar sig att äga. Per­so­ner som hyr sin lä­gen­het för­lo­rar eko­no­miskt i jäm­fö­rel­se med dem som äger. Trös­keln för att få kö­pa är för hög. Jag tyc­ker, att man bor­de få hy­ra och äga sam­ti­digt.

Jo­ar trivs bra i Tens­ta. – Jag tyc­ker att om­rå­det är in­klu­de­ran­de och att folk vill varand­ra väl. Jag upp­le­ver att det är tem­poskill­nad här jäm­fört med in­ners­tan.

Han hand­lar all mat på Mat­värl­den och al­la jul­klap­par på Liv­styc­ket. ”Där finns nå­got för al­la”. Torg­han­deln i Tens­ta tyc­ker han är oslag­bar.

– Fler stat­li­ga och kom­mu­na­la myn­dig­he­ter bor­de flyt­ta hit. Det skul­le va­ra bra på fle­ra sätt. Vi skul­le spa­ra skat­te­peng­ar och sam­ti­digt öka köp­kraf­ten i om­rå­det.

In­för va­let kom­mer Jo­ar och Li­be­ra­ler­na träf­fa väl­ja­re i sin val­krets.

– Jag tror att vår po­li­tik gyn­nar dem som bor i Tens­ta ock­så.

Den bäs­ta sko­lan ska in­te lig­ga på Ös­ter­malm, den ska lig­ga i Tens­ta el­ler Rinkeby.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

NÄS­TA RIKS­DA­GEN? Jo­ar Fors­sell från Tens­ta på val­bar plats till riks­da­gen för Li­be­ra­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.