In­ter­vju med nya stads­dels­di­rek­tö­ren i Rin­ke­by-Kista

– Li­te otå­lig är jag nog. Jag vill ha struk­tur och tyc­ker in­te ba­ra om prat. Det ska gö­ras ock­så. Ul­la Thorslund har nu av­ver­kat sin förs­ta må­nad som stadsdelsdirektör i Rin­ke­by-Kista.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Det känns bra. Jag har pra­tat och lyss­nat, träf­fat che­fer här på för­valt­ning­en och po­li­ti­ker och många and­ra. Från och med imor­gon har jag mö­ten in­pla­ne­ra­de med för­e­nings­li­vet.

Två trygg­hets­vand­ring­ar har hon re­dan hun­nit med, en i Rin­ke­by och en i Akalla.

– Det är ett bra sätt, då träf­far man många. Jag var im­po­ne­rad över hur många som var med. I Akalla till ex­em­pel var det en kvin­na som be­rät­ta­de om så­dant som hon ser dag­lig­dags. Så­dant som vi tjäns­te­män in­te kan ha en aning om. Ha­de du va­rit i Rin­ke­byKis­ta ti­di­ga­re? – Ja, na­tur­ligt­vis. Det är långt ifrån al­la som har va­rit i Jär­va, det är min er­fa­ren­het se­dan jag bör­ja­de job­ba i stads­de­len. För­vå­nans­värt många män­ni­skor har ald­rig satt sin fot här.

– Jo, men jag har till och med bott i Akalla, sä­ger Ul­la Thorslund. Fast det var länge se­dan. Men jag ar­be­ta­de på skol­för­valt­ning­en i Stock­holms stad i fle­ra år och då be­sök­te jag sko­lor­na häru­te.

Ef­ter den förs­ta må­na­dens in­ten­si­va mö­ten har Ul­la Thorslund fått en po­si- tiv bild av stads­de­len.

– Här finns många en­ga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re på för­valt­ning­en, som brin­ner för om­rå­det. Och många en­ga­ge­ra­de re­pre­sen­tan­ter för ci­vil­sam­häl­let. Men det jag kan se är, att i visst ar­be­te sak­nas en röd tråd.

Röd tråd, hur me­nar du då?

– Vi har na­tur­ligt­vis kärn­verk­sam­he­ten som vi an­sva­rar för, och så har vi en rad pro­jekt. Jär­va är ett om­rå­de som en­ga­ge­rar många och det finns många ak­tö­rer som vill va­ra här. Men pro­jekt ska le­da nå­gon­stans. Vad hän­der när pro­jek­tet tar slut? Vad gav det?

Bland det förs­ta som Ul­la Thorslund gjor­de var att be­gä­ra en kart­lägg­ning av vil­ka pro­jekt som finns i stads­de­len och vil­ka för­e­ning­ar som får bi­drag.

– Jag vill se hur det är här, för jag vet in­te. Och jag vill se i jäm­fö­rel­se med Spång­aTens­ta. Vi be­hö­ver en röd tråd i vårt ar­be­te, kärn­verk­sam­het och pro­jekt mås­te gå hand i hand. In­för 2018 mås­te vi tän­ka på det.

Mö­te­na i Rin­ke­by-Kista stads­dels­nämnd bru­kar va­ra väl­be­sök­ta och fle­ra gång­er har di­a­log­mö­ten ef­ter­frå­gats. Till ex­em­pel om hur för­e­nings­bi­dra­gen för­de­las.

– Jag har lo­vat ett di­a­log­mö­te till­sam­mans med Svens­ka Bo­stä­der, om Hus­by cent­rum. Folk ver­kar in­te rik­tigt ve­ta vad som på­går där i och med om­bygg­na­den.

Ok­to­ber­mö­tet i stads­dels­nämn­den var Ul­la Thorslunds förs­ta. Näs­ta mö­te kom­mer att hål­las i Rin­ke­by den 23 november. Då vill för­äld­ra­för­e­ning­en i Ung­do- mens Hus stå för fi­kat. De vill vi­sa stads­dels­di­rek­tö­ren hur de ar­be­tar och var­för de gör det. En­ligt upp­gift från per­so­na­len på Ung­do­mens Hus har för­äld­rar­nas när­va­ro skrämt iväg drog­för­säl­jar­na. Det har bli­vit lug­na­re.

– Jag har in­te hun­nit dit än och vi har in­te fått frå­gan om fi­ka till nämn­den, men jag är jät­te­glad att för­äld­rar­na finns där. Den sor­tens ini­ti­a­tiv mås­te vi vär­na om. Det är vik­tigt att ta till va­ra det en­ga­ge­mang och de kraf­ter som finns här. Jät­te­vik­tigt.

Det gick un­dan i sväng­ar­na när Rin­ke­by-Kista fick ny stadsdelsdirektör. En di­rek­tör fick gå, en an­nan skul­le kom­ma, men änd­ra­de sig i sista stund. Istäl­let ut­sågs Ul­la Thorslund, di­rek­tö­ren i Häs­sel­by-Väl­ling­by, som har bå­de er­fa­ren­het och ryk­te om sig att få sa­ker och ting gjor­da.

– Ja, det gick väl­digt fort. Det var stads­di­rek­tö­ren som vil­le att jag skul­le ta över. Jag har job­bat länge i sta­den och har där­med fått er­fa­ren­het och kun­skap om hur man dri­ver en för­valt­ning.

An­nars ha­de hon tänkt stan­na kvar i Häs­sel­by-Väl­ling­by. Nu blev det nya bud. – Ja, jag tyc­ker att det är kul. Det är ro­ligt att ar­be­ta och man slu­tar ald­rig att ut­veck­las. Jag fick ny ener­gi här och det är ro­ligt att se nå­got nytt.

Det är vik­tigt att ta till va­ra det en­ga­ge­mang och de kraf­ter som finns här. Jät­te­vik­tigt.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

STADSDELSDIREKTÖR. Ul­la Thorslund ny stadsdelsdirektör i Rin­ke­by-Kista.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.