Kretste­a­tern be­sö­ker Hus­by

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Skul­le du gå på te­a­ter of­ta­re om den låg spel­plat­ser ut­an­för sta­dens cent­rum. Vå­ren 2017 star­ta­de en lik­nan­de sats­ning som kal­las Kretste­a­tern.

Förs­ta be­sö­ket i Rin­ke­by-Kista blir "Fi­ne and mel­low" sön­dag 3 de­cem­ber, en mu­si­ka­lisk hyll­ning till jaz­zens le­gen­da­ris­ka bluesdrott­ning Bil­lie Ho­li­day, ali­as La­dy Day. Sång­ers­kan An­na Si­se bju­der på ett knip­pe av Bil­li­es pa­rad­num­mer

till­sam­mans med be­rät­tel­ser om hen­nes stor­mi­ga liv. Fö­re­ställ­ning­en ges kloc­kan

17.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Kaf­fe och bul­le in­går i bil­jet­ten. Bil­jett­kas­san öpp­nar en tim­me in­nan fö­re­ställ­ning­en bör­jar, men säk­rast är att gö­ra för­köp på Hus­by Gård el­ler på nätet, kul­tur­hu­setstads­tea­tern.se

Klic­ka på rö­da knap­pen Bil­jet­ter och - ko­den "Hus­by" blir pri­set för en or­di­na­rie bil­jett 60 istäl­let för 100 kro­nor.

Fo­to Per Ell­ström

Kretste­a­terns förs­ta be­sök blir fö­re­ställ­ning­en "Fi­ne and mel­low" om sång­ers­kan Bil­lie Ho­li­day

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.