Så gör du om du får ett vik­tigt med­de­lan­de till all­män­he­ten

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

VMA, vik­tigt med­de­lan­de till all­män­he­ten, är ett var­nings­sy­stem som an­vänds vid olyc­kor och all­var­li­ga hän­del­ser samt för att var­na för och in­for­me­ra om stör­ning­ar i sam­hällsvik­ti­ga funk­tio­ner. Var­nings­sy­ste­met om­fat­tar in­for­ma­tion i ra­dio och tv, samt i vis­sa fall sms till mo­bil­te­le­fon. Var­ning kan ock­så ske ut­om­hus ge­nom höga ljud­sig­na­ler, även känt som ”He­sa Fred­rik”. Vid VMA be­står ljud­sig­na­len av 7 se­kun­der långa ljud­stö­tar med 14 se­kun­ders pa­us emel­lan. Det du bör gö­ra om du hör sig­na­len är att gå in­om­hus, stänga föns­ter, dör­rar och ven­ti­la­tion, och lyss­na på lo­kal­ra­dio (till ex­em­pel SR P4) och SVT. De långa sig­na­ler som hörs den förs­ta helg­fria mån­da­gen i mars, ju­ni, sep­tem­ber och de­cem­ber, är ba­ra ett test av sy­ste­met. Mer in­for­ma­tion hit­tar du på kris­in­for­ma­tion.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.