22 NOVEMBER

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Af­ghans­ka ung­do­mar till Hus­by träff Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd har bju­dit in den nya folk­rö­rel­sen Ung i Sve­ri­ge till Hus­by för att be­rät­ta om sin hår­da kamp mot de omänsk­li­ga ut­vis­ning­ar­na av en­sam­kom­man­de unga till kri­gets Af­gha­nis­tan. Vi vill byg­ga lan­det till­sam­mans med er and­ra, sä­ger de unga af­gha­ner­na. Det är en pa­roll som stäm­mer myc­ket bra med den kamp vi själ­va bedriver för jobb och ut­bild­ning åt för­or­tens unga. I Hus­by träff kl 18.

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Sön­dag kl 13. Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. ”Värl­dens en­sam­mas­te val” (från 2 år) Te­a­ter Mar­tin Mut­ter – stort djur och sto­ra käns­lor i en pyt­te­li­ten fö­re­ställ­ning om en­sam­het. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

21 NOVEMBER. Kl 16.30–17.00 är det vis­ning av Tenstas tun­nel­ba­na och Hel­ga Hen­schens verk med SL:s konst­gui­de. Sam­ling vid tun­nel­ba­ne­upp­gång­en Tensta cent­rum. Ar­range­mang­et in­går i ut­ställ­ning­en på Tensta konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.