MER De­mo­kra­ti­peng­ar­na

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ 6,6 mil­jo­ner i Spånga-Tens­ta har an­sla­gits till lo­kalt de­mo­kra­ti­ar­be­te 2017. Av des­sa peng­ar skul­le 2,6 mil­jo­ner gå till med­bor­gar­vär­dar­nas lö­ner och 4 mil­jo­ner till or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar med lo­ka­la de­mo­kra­ti­pro­jekt.

■ BA­RA 830 000 kro­nor har an­vänts till två or­ga­ni­sa­tio­ner, Glad Stad och Glo­bal Vil­lage, som ar­be­tar med lo­ka­la de­mo­kra­ti­pro­jekt.

■ MED­BOR­GAR­VÄR­DAR­NAS lö­ner ver­ka­de dubbelt bok­för­da, men det för­kla­ras med en om­or­ga­ni­sa­tion in­om för­valt­ning­ens be­tal­nings­sy­stem.

■ EN­LIGT av­del­nings­che­fen Dit­te Wes­tin fanns näs­tan 3 mil­jo­ner kvar av peng­ar­na i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.