Fler ut­sat­ta sö­ker hjälp

Vi i Rinkeby - - SIDAN - Kerstin Gustafsson

An­ta­let kvin­nor i Rin­ke­by-Kis­ta som sökt hjälp för våld i nä­ra re­la­tio­ner har ökat med en tred­je­del jäm­fört med 2016.

– Vi mär­ker av att fler ring­er vår jourtelefon, vi får fler frå­gor och fler ären­den, sä­ger Alex­an­dra Sköld och Ni­co­le Baig som ar­be­tar i re­la­tions­våldstea­met i Rin­ke­by-Kis­ta.

– Hit­tills i år har vi haft 254 ären­den, sä­ger Alex­an­dra Sköld. För­ra året ha­de vi 191.

Ök­ning­en tror de be­ror på att de va­rit ute myc­ket mer och in­for­me­rat om verk­sam­he­ten. De har fö­re­läst på bar­na­vårds­cen­tra­ler, möd­ra­vårds­cen­tra­ler och för lä­rar­na på SFI.

– Dess­utom gjor­de vi en dri­ve i Kis­ta cent­rum ti­di­ga­re i år, sä­ger Ni­co­le Baig. På fle­ra språk.

Re­la­tions­våldstea­met har

även ut­bil­dat si­na kol­le­ger in­om so­ci­al­tjäns­ten för att spri­da kun­skap och vik­ten av att stäl­la rätt frå­gor i mö­tet med män­ni­skor som har kon­takt med för­valt­ning­en.

– Det finns ett stan­dar­di­se­rat be­döm­nings­in­stru- ment, som vi har un­der­vi­sat om, sä­ger Ni­co­le Baig. Dess­utom har per­so­na­len fått en webb-ba­se­rad ut­bild­ning.

Nytt in­for­ma­tions­ma­te­ri­al har ta­gits fram på fle­ra språk och i tea­met ta­las ut­ö­ver svens­ka och eng­els­ka, även rys­ka, pols­ka och per­sis­ka.

Hand­lar det of­ta om he­der­s­våld?

– Nej, det gör det in­te, sä­ger Ni­co­le Baig. Det fö­re­kom­mer, men det hand­lar främst om män som ut­sät­ter kvin­nor för våld.

Och in­te ba­ra fy­siskt våld, ut­an även psy­kis­ka och sex­u­el­la över­grepp. Det kan även gäl­la ma­te­ri­ell el­ler eko­no­misk för­sum­mel­se.

– Många kon­tak­tar oss ock­så di­rekt från re­cep­tio­nen, sä­ger Alex­an­dra Sköld. Vi hjäl­per till med skyd­dat bo­en­de och det är snab­ba be­slut. Det kan hand­la om liv el­ler död.

FOTO: JONAS CARLSSON

MANIFESTATION. Över he­la lan­det ord­nar kvin­no­jou­rer en ljus­ma­ni­fes­ta­tion mot kvin­no­våld. Hit­tills har 269 kvin­nor dö­dats un­der 2000-ta­let.

JOURTELEFON. Den som är ut­satt för våld av nå­gon när­stå­en­de kan ringa di­rekt till re­la­tions­våldstea­met i Rin­ke­by-Kis­ta. Fr. v. Ni­co­le Baig och Alex­an­dra Sköld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.