Här är ele­ver­na som kan få träf­fa Is­hi­gu­ro

Bob Dy­lan val­de att in­te kom­ma för­ra året, men i år ver­kar No­bel­pris­ta­ga­ren i lit­te­ra­tur kom­ma. Ele­ver­na i klass 8A på Rin­ke­by­sko­lan för­be­re­der sig som bäst in­för Ka­zuo Is­hi­gu­ros pla­ne­ra­de be­sök.

Vi i Rinkeby - - SIDAN - Kerstin Gustafsson 070-78 72 077 kerstin.gustafsson@ di­rekt­press.se

– Bob Dy­lan kom in­te, men Ka­zuo Is­hi­gu­ro har lo­vat att kom­ma, sä­ger John Mer­ko­vic, som var med även för­ra året i grup­pen som ar­be­ta­de med No­bel­pri­set.

– Då kom ke­mipris­ta­ga­ren i stäl­let.

Ele­ver­na, från klass 8 A och 7–9 D, har läst he­la, el­ler de­lar av, Is­hi­gu­ros ro­man ”Ne­ver let me go”.

– Ja, vi val­de den, ef­tersom den till sto­ra de­lar är en barn­doms­skild­ring, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren, för­fat­ta­ren som dri­ver No­bel­pro­jek­tet.

– Det är en otro­ligt gri­pan­de ro­man om klo­na­de barn, som är ska­pa­de för att ge bort si­na or­gan. do­ren in­nan re­pe­ti­tio­nen bör­jar.

– Vi såg fil­men, sä­ger Ab­delqa­de­rie Ham­ze. Det var myc­ket käns­lor i den.

Det är tvek­samt om det var ett gott be­tyg.

– Bå­da hu­vud­per­so­ner­na dog, sä­ger Meh­di Aboo­far­han.

Ele­ver­na gör var­je år ett häf­te; om No­bels histo­ria, om för­fat­ta­ren och hans verk. De med­ver­kar med dik­ter, tex­ter och il­lu­stre­rar boken själ­va.

– Is­hi­gu­ro kom till Eng­land från Ja­pan som femå­ring och väx­te upp med två kul­tu­rer och två språk, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren. Han är ett bra ex­em­pel för vå­ra barn.

Sa­bi­na Ma­sa­ta­fa och Il­haan El­mi har bå­da två stort an­svar un­der fram­trä­dan­det på Rin­ke­bys egen No­bel­fest.

– Vi kom­mer att lä­sa upp vå­ra tan­kar kring hans ar­be­te, sä­ger Il­haan. – Allt sker på eng­els­ka. När årets No­bel­pris­ta­ga­re i lit­te­ra­tur till­kän­na­gavs i Börs­hu­set var de där.

– Jag gick di­rekt till bib­li­o­te­ket för att lå­na boken, sä­ger Sa­bi­na, men det var re­dan 20 per­so­ner i kö. Men vi har läst val­da de­lar av boken.

De tyc­ker bå­da att de lärt sig myc­ket un­der ar­be­tets gång.

– Ja, vi blir mer och mer va­na att ta­la in­för publik, sä- ger Sa­bi­na. Det är nog bra för fram­ti­den.

– Jag tror på Rin­ke­by, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren, det är en fan­tas­tisk plats som för­änd­ras he­la ti­den.

I år är det tju­go­ni­on­de året som hon ar­be­tar med No­bel i Rin­ke­by­sko­lan. Och det blir ett tret­tion­de, det sä­ger hon be­stämt.

– Se­dan får vi se. Jag tror att sko­lan kom­mer fort­sät­ta att ar­be­ta med No­bel, men de be­hö­ver ju in­te gö­ra som jag. Det kan ta vil­ken vänd­ning det vill.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

GRUPPFOTO. Ele­ver i klass 8 A och 7–9 D i Rin­ke­by­sko­lan för­be­re­der sig för årets No­bel­fest­lig­he­ter.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

REPETITION. Gu­nil­la Lund­gren och någ­ra av ele­ver­na från klass 8 A i Rin­ke­by­sko­lan för­be­re­der sig för årets No­bel­fest­lig­he­ter.

ILLUSTRATION. Sa­bi­na Masta­fa i klass 8 A i Rin­ke­by­sko­lan ri­tar av årets No­bel­pris­ta­ga­re i lit­te­ra­tur, Ka­zuo Is­hi­gu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.