Par­ti­le­da­re kom­mer till Jär­va

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Nu är det klart att al­la par­ti­le­da­re för riks­dags­par­ti­er­na samt Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv kom­mer till po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va näs­ta som­mar. Det är en par­ti­le­da­re mer jäm­fört med som­ma­ren 2017 då mam­ma­le­di­ga Eb­ba Busch Thor från Krist­de­mo­kra­ter­na in­te kun­de kom­ma. Istäl­let vi­ka­ri­e­ra­de par­ti­kol­le­gan Ja­kob Fors­smed för hen­ne.

Po­li­ti­ker­vec­ka 2017 väck­te stor upp­märk­sam­het när stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven val­de att kom­ma dit, sam­ti­digt som han av­stod från att del­ta i Al­me­dals­vec­kan. Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va kom­mer att gå av sta­peln den 9 ju­ni till 18 ju­ni på Spånga IP.

FOTO: JONAS CARLSSON

PUBLIK. Un­der för­ra årets po­li­ti­ker­vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.