3 DE­CEM­BER

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7, kl 13. Frö (från 2 år) Te­a­ter Tre – en be­rät­tel­se om na­tu­rens krets­lopp, li­vets gång och män­ni­skans fa­sci­na­tion för så­dant som väx­er. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en. fyllt 100 år. ”Vi mås­te gö­ra mot­stånd mot al­la for­mer av för­tryck in­om vil­ka ra­mar och sy­stem det än be­fin­ner sig i. Det gäl­ler vårt liv, vårt män­ni­sko­vär­de, vå­ra barns liv, dju­rens liv, jor­dens liv.” Så skrev Hen­schen, för­fat­ta­re till el­va böc­ker. Till 100års ju­bi­le­et har Tens­ta konst­hall valt att lyf­ta fram hen­nes af­fisch­konst – där bild och text för­e­nas. Hon gjor­de af­fi­scher för BRIS (Bar­nens rätt i sam­häl­let), Dju­rens rätt, Unga Ör­nar, Kvin­no­kamp för fred, So­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­et, ABF, Bro­der­skap, Svens­ka kom­mit­tén för Vi­et­nam, Svens­ka Spa­ni­en­fri­vil­li­gas Kam­rat­för­e­ning, för att näm­na någ­ra – många ak­tu­el­la än i dag. Ut­ställ­ning­en på­går till den 14 ja­nu­a­ri.

FOTO: MARTIN SKOOG

3 DE­CEM­BER. Sön­dags­te­a­ter i Hus­by på sön­dag kl 13. Kul­tur­sko­lan, ”Frö” (från 2 år) Te­a­ter Tre – en be­rät­tel­se om na­tu­rens krets­lopp, li­vets gång och män­ni­skans fa­sci­na­tion för så­dant som väx­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.