Selu­a­hs brev till Löfven

Ef­ter de se­nas­te mor­den i Rin­ke­by fick Selu­ah Al­saa­ti från För­or­ten Mot Våld nog

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se Kerstin Gustafsson

”Ste­fan Löfven, jag vän­der mig till dig. Gör nå­got för att stop­pa vål­det!”

Selu­ah Al­saa­ti från nät­ver­ket För­or­ten Mot Våld skrev ett brev till stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven, som spreds snabbt i so­ci­a­la me­di­er och har även pub­li­ce­rats i en kvälls­tid­ning.

– Jag viss­te in­te att bre­vet skul­le få så­dan upp­märk­sam­het, sä­ger hon. Det bör­ja­de med att jag in­te kun­de so­va ef­ter mö­tet i Rin­ke­by i tis­dags. Jag skrev och la­de ut tex­ten näs­ta mor­gon.

Selu­ah Al­saa­ti, som till var­dags ar­be­tar för ABF Stock­holm i Väs­te­rort, ha­de va­rit med på mö­tet som För­äld­rarå­det i Rin­ke­by an­ord­na­de i Ung­do­mens hus. Det var da­gen ef­ter mor­det på en ung man i Rin­ke­by cent­rum, det and­ra mor­det på åt­ta da­gar i stads­de­len.

– Du var ju själv där, man blir be­rörd. Många grå­ter, sam­ti­digt som de näs­ta dag käm­par vi­da­re.

I bre­vet till stats­mi­nis­tern skri­ver hon att vi be­vitt­nar en na­tio­nell kris.

”Döds­skjut­ning­ar­na ho­tar må­len för sam­häl­lets sä­ker­het, män­ni­skors liv och häl­sa kan in­te ga­ran­te­ras. Det är inga en­gångs­hän­del­ser. Det är sys­te­ma­tiskt. Och det hän­der i många de­lar av lan­det.”

Selu­ah Al­saa­ti och nät­ver­ket För­or­ten Mot Våld me­nar att det krävs en sam­lad in­sats på riks­ni­vå. ” Vi kän­ner igen na­tio­nell krishan­te­ring från Skogs- bran­den i Väst­man­land, at­ten­ta­tet på Drott­ning­ga­tan och den så kal­la­de flyk­ting­kri­sen. Det be­hövs ock­så en kris­plan nu.”

Hon på­min­ner stats­mi­nis­tern om att det är valår i år.

” Ste­fan, du vet att många rös­ta­de på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na här i Jär­va för­ra va­let. Det för­plik­ti­gar. Hur rös­tar fol­ket näs­ta gång?”

Hen­nes öpp­na brev de­la­des mer än hund­ra gång­er i so­ci­a­la me­dia. Hon har in­te hört nå­got från Ste­fan Löf- ven, in­te än. Hen­nes väd­jan av­slu­tas:

” Vis­sa sä­ger att vi är tys­ta i or­ten. Att vi lå­ter mak­ten kö­ra över oss. Men det stäm­mer in­te. Vi skri­ker. Frå­gan är om ni lyss­nar.

Du är stats­mi­nis­ter för det här lan­det. Er­känn kri­sen.

Led oss ur mar­dröm­men.”

”Ste­fan, du vet att många rös­ta­de på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na här i Jär­va för­ra va­let. Det för­plik­ti­gar.”

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

VÄD­JAN. Selu­ah Al­saa­ti från nät­ver­ket För­or­ten Mot Våld skrev ett öp­pet brev till stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven och väd­jar om en na­tio­nell kris­plan.

RIV. Det­ta skrevs i Vi i Kis­ta nr 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.