Miss­nö­je med ga­tu­be­lys­ning­en

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson 070-78 72 077 kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se

Mo­de­ra­ter­na i Spång­aTens­ta, an­ser att sta­den in­te gör till­räck­ligt när det gäl­ler be­lys­ning­en i of­fent­li­ga mil­jö­er. Nu krä­ver de åt­gär­der.

– Spånga-Tens­ta är den stads­del där otrygg­he­ten ökat mest och där flest kvin­nor är räd­da att gå ut på kväl­lar­na. An­de­len miss­nöj­da har dess­utom ökat och det är oac­cep­ta­belt, sä­ger Ole-Jör­gen, (M), vice ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den.

Den se­nas­te Med­bor­gar­un­der­sök­ning­en i Stock­holms stad vi­sar på sto­ra skill­na­der mel­lan stads­de­lar­na när det gäl­ler nöjd­het och upp­levd trygg­het kvälls- tid. I stads­de­len Norr­malm upp­le­ver 72 pro­cent av in­vå­nar­na att det är tryggt att gå hem på kväl­len, men ba­ra 45 pro­cent kän­ner sig tryg­ga i Spånga-Tens­ta.

Li­ka­dant när det hand­lar om be­lys­ning­en, där är siff­ror­na 73 pro­cent re­spek­ti­ve 51 pro­cent. An­de­len nöj­da har dess­utom sjun­kit i Spånga-Tens­ta, från 57 till 51 pro­cent.

–Vår stads­del skil­jer ut sig, sä­ger Ole Jör­gen Pers­son. Vi har fö­re­sla­git en in­ven­te­ring av de plat­ser i stads­de­len, som be­hö­ver bätt­re be­lys­ning. Sa­ker och ting häng­er ju ihop, är det mörkt känns det otryggt och fär­re vill gå ut.

Ole-Jör­gen Pers­son an­ser att sta­den be­hö­ver ge­nom­fö­ra sats­ning­ar på att öka och för­bätt­ra be­lys­ning­en, och även se över ru­ti­ner­na för att by­ta ut tra­si­ga lam­por och be­lys­ning som in­te fun­ge­rar.

Men skul­le in­te en del av De­mo­kra­ti­peng­ar­na gå till just bätt­re be­lys­ning och ökad trygg­het?

–Jo, men det har in­te hänt nå­got än, i al­la fall. Folk är up­pen­bart in­te nöj­da.

FOTO: MOSTPHOTOS

OAC­CEP­TA­BELT. Mo­de­ra­ter­na i Spånga-Tens­ta tyc­ker det är oac­cep­ta­belt att an­de­len miss­nöj­da i Spånga-Tens­ta har ökat när det gäl­ler be­lys­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.