Ar­ki­tekt­sko­la läggs ned

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

KTH:s ar­ki­tek­tur­ut­bild­ning i Tens­ta läggs ned i vår. Per­so­nal på sko­lan är kritiska och me­nar att det finns ett vär­de av att sko­lan lig­ger i just Tens­ta.

– Ar­be­tet med bred­dad re­kry­te­ring är enormt vik­tigt och nå­got som bor­de till­de­las re­sur­ser kon­ti­nu­er­ligt. Trots kraf­ti­ga ned­skär­ning­ar har sko­lan i Tens­ta er­bju­dit kur­ser ut­an av­brott sedan star­ten 2009. Un­der den ti­den har sto­ra er­fa­ren­he­ter för­vär­vats och lo­ka­la re­la­tio­ner byggts upp, sä­ger lä­ra­ren El­sa Ugg­la till tid­ning­en Ar­ki­tek­ten.

An­led­ning­en till ned­lägg­ning­en är att lo­ka­ler­na i gam­la Tens­ta gym­na­si­um är tom­ma och där­för in­te an­ses va­ra ett till­räck­ligt bra skylt­föns­ter åt ut­bild­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.