”För­orts­fil­mer är in­te en gen­re”

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Jonas Carlsson

Guld­bag­ge­nom­i­ne­ra­de Evin Ah­mad från Akal­la gläds åt att för­or­ten tar plats i films­ve­ri­ge. Sam­ti­digt som hon är kri­tiskt till att fil­mer som ut­spe­las i för­or­ten klum­pas ihop un­der en flagg.

När no­mi­ne­ring­ar­na till Guld­bag­gen pre­sen­te­ra­des ny­li­gen fanns fle­ra fil­mer med kopp­ling till Rin­ke­by, Tens­ta och Kis­ta med. Evin Ah­mad från Akal­la är no­mi­ne­rad för bäs­ta kvinn­li­ga hu­vud­roll för rol­len som Mir­ja i ”Dröm vi­da­re”. Fil­men ”Mås­te gitt” med Can De­mir­tas från Rin­ke­by i hu­vud­rol­len var no­mi­ne­rad i ka­te­go­rin ”Guld­bag­gens publik­pris”.

I sam­ma ka­te­go­ri var ”Pa­ra knas” no­mi­ne­rad, en film in­spe­lad ibland an­nat Tens­ta, Hus­by och Rin­ke­by. De två se­na­re fil­mer­na gick in­te vi­da­re till slutom­gång­en. Men fil­mer som ut­spe­las i för­or­ten har de­fi­ni­tivt ta­git plats un­der 2017.

– Det finns ett be­hov av det­ta och kul­tur mås­te va­ra till­gäng­lig för al­la, sä­ger Evin Ah­mad.

Hon me­nar att det är vik­tigt att på­pe­ka att fil­men hon spe­lar i hand­lar om kvinn­lig vän­skap och om frå­gor om klass, en film som skul­le kun­na ut­spe­la sig i en an­nan mil­jö.

– För­orts­fil­mer är in­te en gen­re. När be­rät­tel­ser­na väl be­rät­tas bun­tas dem of­ta ihop. Man kan in­te jäm­fö­ra fil­mer som por­trät­te­rar för­orts­mil­jö, det blir en för­läng­ning av det struk­tu­rel­la problemet, me­nar Evin Ah­mad.

Hon gläds väl­digt myc­ket åt att bli no­mi­ne­rad. Men möj­lig­he­ten att bli no­mi­ne­rad är en tan­ke som slog hen­ne för län­ge­sen.

– Det känns kul, det är jät­testort. Jag kän­ner mig jät­te­glad att bli no­mi­ne­rad. När jag var sex­ton år var jag på Guld­bag­ge­ga­lan, jag ha­de då spe­lat i ”Ett öga rött”. Jag satt och tänk­te att det vo­re kul att vin­na ett sånt pris, sä­ger Evin Ah­mad.

Hon kän­de på sig att hon kun­de bli no­mi­ne­rad. Men hon tar in­te ut nå­gon se­ger i för­skott.

– Det är så många bra, så jag vet in­te. Al­la som är no­mi­ne­ra­de är bra, me­nar hon.

Guld­bag­ge­ga­lan går av sta­peln den 22 ja­nu­a­ri på Cir­kus.

FOTO: ARTISTGRUPPEN

STJÄR­NA. Evin Ah­mad från Akal­la är no­mi­ne­rad till en guld­bag­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.