”Vi i femman”

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ ” VI I FEMMAN” är Sve­ri­ges Ra­di­os le­gen­da­ris­ka frå­ge­täv­ling för fem­teklas­sa­re i he­la lan­det. Förs­ta pro­gram­met sän­des i Sve­ri­ges Ra­dio re­dan 1963, så pro­gram­met är nu in­ne på sin 55:e sä­song. ■ NUFÖRTIDEN del­tar ung­e­fär 70 000 ele­ver i cir­ka 4 000 klas­ser på 2 500 sko­lor runt om i lan­det i ut­tag­nings­täv­ling­ar­na. ■ DE 25 lo­ka­la mäs­tar­na gör sedan upp i Barn­ka­na­len på TV och där ko­ras ock­så slut­li­gen årets svens­ka mäs­ta­re i ”Vi i femman”. ■ KLASS 5A i Akal­la grund­sko­la täv­lar mot klass 5 i Stock­holms In­ter­na­tio­nel­la Mon­tes­so­ri­sko­la tors­da­gen den 25 ja­nu­a­ri. Pro­gram­met sänds i Sve­ri­ges Ra­dio P4 Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.