Pro­jek­tet Jär­va Rent och Snyggt läggs ner

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd har be­slu­tat att av­veck­la Jär­va Rent och Snyggt. Ef­ter att ha ut­rett pro­jek­tet an­ser de att det in­te gett någ­ra tyd­li­ga re­sul­tat i stads­de­len.

Jär­va Rent och Snyggt av­veck­las. En­ligt en ut­red­ning har pro­jek­tet in­te gett någ­ra tyd­li­ga re­sul­tat.

– Det är in­te rent och snyggt i vår stads­del, så all­de­les up­pen­bart är det nå­got som in­te fun­ge­rat, sä­ger nämn­dens ord­fö­ran­de Sus An­ders­son (MP).

Be­slu­tet fat­ta­des på Spånga-Tenstas stads­dels­nämnds mö­te i de­cem­ber. Ren­håll­nings­pro­jek­tet, som även ver­kat i Rin­ke­by-Kis­ta, har på­gått i sin nu­va­ran­de form sedan 2008.

– Jag tror, att en del pro­blem hand­lar om gräns­drag­ning­ar mel­lan oli­ka ak­tö­rer som har an­svar för ren­håll­ning­en, sä­ger Sus An­ders­son. Dess­utom ha­de vi fått in­di­ka­tio­ner om att det in­te har fun­ge­rat så som det var tänkt.

Ett kon­sult­fö­re­tag an­li­ta­des där­för av Spånga-Tens­ta, som gjor­de en ut­red­ning av verk­sam­he­ten.

– Ut­red­ning­en vi­sar att led­ning­en och styr­ning­en in­te har fun­ge­rat, ar­be­tet har in­te kun­nat föl­jas upp. Vi har un­der de här åren lagt ut många mil­jo­ner och ser inga tyd­li­ga re­sul­tat.

Kon­sult­fö­re­ta­get fö­reslog av­veck­ling el­ler ut­veck­ling av verk­sam­he­ten i mind­re om­fatt­ning. Men den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten la­de fram ett eget för­slag, som ock­så rös­ta­des ige­nom.

– Ren­håll­ning­en mås­te fun­ge­ra och skö­tas pro­fes­sio­nellt, sä­ger Sus An­ders­son. Men många för­e­ning­ar har va­rit en­ga­ge­ra­de och gjort sitt bäs­ta, och det en­ga­ge­mang­et vill vi ta va­ra på. Där­för har vi upp­dra­git åt för­valt­ning­en att åter­kom­ma med ett för­slag om hur en­skil­da och för­e­nings­li­vet kan in­vol­ve­ras i ar­be­tet.

För­valt­ning­en ska dess­utom ut­ly­sa en ex­tra an­sök­nings­om­gång för för­e­nings­bi­drag till verk­sam­het med in­rikt­ning på mil­jö- och trygg­hets­ar­be­te.

Det lå­ter som om ni tän­ker byg­ga upp ett nytt Jär­va Rent och Snyggt?

– Nej, vi vill ha en pro­fes­sio­nell han­te­ring. Hur den nya or­ga­ni­sa­tio­nen ska se ut är in­te klart än, ut­an för­valt­ning­en har fått i upp­drag att ar­be­ta fram ett för­slag.

Ord­fö­ran­den i Rin­ke­byKis­ta, El­vir Ka­zi­nic (S), sä­ger att det är Spånga-Tens­ta som ”ägt” pro­jek­tet och att Rin­ke­by-Kis­ta har köpt in de­ras tjäns­ter.

– Vi kom­mer att fort­sät­ta med verk­sam­he­ten, men hur vi ska gå till väga åter­står att se. Vi har gett vår för­valt­ning i upp­drag att se över sa­ken och sedan åter­kom­ma till oss i nämn­den.

Ner­lägg­ning­en av pro­jek­tet kom­mer att be­rö­ra mer än 200 för­e­ning­ar i Spång­aTens­ta och Rin­ke­by-Kis­ta.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

SLUT. Jär­va Rent och Snyggt läggs ned. Un­der 2017 sam­la­des runt 5000 sop­säc­kar in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.