Döms till vård för mord i Tens­ta

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Den 28-åri­ge man som dö­da­de ko­ran­lä­ra­ren i Tens­ta för­ra året döms till rätts­psy­ki­a­trisk vård. Han för­kla­rar att han hör­de rös­ter och val­de sitt of­fer av en slump.

Det var den 5 ok­to­ber som fy­ra­barns­pap­pan, som bland an­nat fun­ge­rat som ko­ran­lä­ra­re i Tens­ta, kniv­höggs till döds i Tens­ta cent­rum. En­ligt jour­na­lan­teck­ning­ar, som Ex­pres­sen ta­git del av, hand­la­de det om ”dro­gre­la­te­ra­de psy­kos­symp­tom”. Man­nen pra­ta­de med sig själv och ha­de röst­hal­lu­ci­na­tio­ner.

28-åring­en har ti­di­ga­re dömts för brott, bland an­nat fäng­el­se för nar­ko­ti­kabrott. Nu döm­des han till rätts­psy­ki­a­trisk vård med sär­skild ut­skriv­nings­pröv­ning.

DÖMD. Det var i ok­to­ber som den psy­kiskt sju­ke man­nen dö­da­de en 44-årig fler­barns­far i Tens­ta cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.