Kritiserad chef by­ter ar­bets­upp­gif­ter

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Av­del­nings­che­fen för stads­dels­ut­veck­ling i Spånga-Tens­ta, Dit­te Wes­tin, får nya ar­bets­upp­gif­ter. Hon har kri­ti­se­rats hårt än­da se­dan hon till­sat­tes hös­ten 2015. Nu ska hon äg­na sig åt en trygg­hets­sats­ning i Spånga-Tens­ta.

I an­non­sen där Dit­te Wes­tins ersättare ska re­kry­te­ras, står det att hon ”prö­var på en ny spän­nan­de tjänst in­om för­valt­ning­en”. En­ligt stads­dels­di­rek­tör Per Kjel­lan­der rör det sig om ”en trygg­hets­sats­ning” och i ut­gångs­lä­get hand­lar det om 18 må­na­der.

Dit­te Wes­tin har va­rit chef för stads­dels­ut­veck­ling i Spånga-Tens­ta se­dan 2015. Re­dan när hon till­sat­tes blev hon ifrå­ga­satt på grund av si­na ti­di­ga­re ar­bets­upp­gif­ter vid Sä­ker­hetspo­li­sen. I de- cem­ber 2016 skrev 140 Tensta­bor, al­la ak­ti­va i det lo­ka­la för­e­nings­li­vet, en skri­vel­se där de kräv­de hen­nes av­gång.

Dit­te Wes­tin an­sva­ra­de ock­så för det Ci­vi­la Rå­det, som upp­rät­ta­des 2015. Ci­vi­la rå­det in­rät­ta­des för att ut­veck­la sam­ar­be­tet mel­lan stads­dels­för­valt­ning­en och ci­vil­sam­häl­let. Men för­valt­ning­en och rå­dets verk­sam­het kri­ti­se­ra­des hårt av en lång rad re­pre­sen­tan­ter för för­e­ning­ar i Tens­ta och i april för­ra året la­des rå­det ned.

Un­der Dit­te Wes­tins tid som av­del­nings­chef har det va­rit tur­bu­lent in­om av­del­ning­en för Stads­dels­ut­veck­ling. Fle­ra che­fer och er­far­na med­ar­be­ta­re har slu­tat el­ler bytt av­del­ning.

Vi har sökt Dit­te Wes­tin för en kom­men­tar om de nya ar­bets­upp­gif­ter­na, men hon hän­vi­sar i ett mejl till sin chef, Per Kjel­lan­der. Han sva­rar att ef­tersom en del de­tal­jer kring upp­dra­get in­te är helt kla­ra kan han ba­ra ge be­grän­sad in­fo. Men upp­dra­get är en del av en trygg­hets­sats­ning och i ut­gångs­lä­get hand­lar det om 18 må­na­der.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

KRITISERAD. Dit­te Wes­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.