Peng­ar till lo­kal de­mo­kra­ti

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Rin­ke­by Fol­kets Hus har till­sam­mans med KTH, Hy­res­gäst­för­e­ning­en och Fa­mil­je­bo­stä­der fått 2,5 mil­jo­ner från Vin­no­va till ett forsk­nings­pro­jekt för att öka den lo­ka­la de­mo­kra­tin. I pro­jek­tet De­mo­kra­ti­labb för Fol­kets Hus 2.0 i Rin­ke­by ska nya fo­rum för lo­kalt en­ga­ge­mang ska­pas.

– Vi vet att det finns ett stort en­ga­ge­mang hos många i Rin­ke­by, sam­ti­digt som det finns ett lågt för­tro­en­de gente­mot in­sti­tu­tio­ner och myn­dig­he­ter, sä­ger Joc­ke Kel­lo­kum­pu, från Fol­kets Hus och Par­ker.

Mål­sätt­ning­en är att öka del­ak­tig­he­ten och få till rik­ti­ga mö­ten mel­lan bo­en­de och makt­ha­va­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.