Mi­ni­bus­sar­na

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ BUS­SAR kör un­der sex må­na­der från Kis­ta gal­le­ria till Victo­ria to­wer. Det är två bus­sar som kör i tät trafik längs Kista­gång­en. ■ ATT bus­sar­na kör på all­män väg är en del av ett test för att så små­ning­om an­vän­da det i re­gel­bun­den trafik. ■ TAN­KEN är att Barkar­bys­ta­den ska bli förs­ta plat­sen där bus­sar­na tas i re­gel­bun­det bruk. ■ PRO­JEK­TET he­ter Au­to­pi­lo­ten och är ett sam­ar­be­te mel­lan No­bi­na Te­ch­no­lo­gy, Erics­son, SJ, KTH, Klö­vern AB, Urban ICT Are­na och Stock­holms stad med fi­nan­sie­ring från bland an­nat Vin­no­va via Dri­ve Swe­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.