Brist på vård­plat­ser in­för in­flu­en­sa-pea­ken

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Mi­chael Toll

Ny sta­tistik från lands­ting­et vi­sar att un­ge­fär var fem­te vård­plats hålls stängd i Stock­holm.

Då­lig taj­ming, med tan­ke på att en topp på an­ta­let som får in­flu­en­san vän­tas de kom­man­de vec­kor­na.

To­talt är 668 styc­ken vård­plat­ser just nu stäng­da i Stock­holms län, nå­got som till stor del kan an­tas be­ro på per­so­nal­brist.

Värst är det på Ka­ro­lins­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set där näs­tan 500 styc­ken vård­plat­ser hålls stäng­da.

Så sent som för­ra vec­kan tving­a­des även Sö­der­sjuk- hu­set att gå upp i stab­slä­ge till följd av vård­plats­brist.

Op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Eri­ka Ull­berg (S) me­nar att lä­get på akut­mot­tag­ning­en är oac­cep­ta­belt och pe­kar på att en otill­räck­lig per­so­nal­po­li­tik or­sa­kat da­gens si­tu­a­tion.

– I det­ta lä­ge krävs öka­de re­sur­ser till akut­sjuk­hu­sen för att ini­ti­e­ra per­so­nal­sats­ning­ar och öpp­na de stäng­da vård­plat­ser­na, dessvär­re är de sty­ran­de lands­tings­mo­de­ra­ter­na in­te be­red­da att om­prö­va sin po­li­tik, sä­ger Eri­ka Ull­berg (S), i en press­kom­men­tar.

”Värst är det på Ka­ro­lins­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set.”

FOTO: MOSTPHOTOS

STÄNGT. To­talt är just nu 668 styc­ken vård­plat­ser stäng­da på sjuk­hu­sen i Stock­holms län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.