Stängd cross­ba­na drab­bar ele­ver

Vi i Rinkeby - - SPORT - Jon­ny An­ders­son

Stock­holm stads be­slut att gö­ra Barkar­by­ba­nan i Kis­ta till na­tur­park in­ne­bär att ele­ver på Frys­hu­set Grund­sko­la Väst­ra i Hus­by tving­as re­sa långt för att trä­na.

På Frys­hu­set, Hus­by, har sko­le­le­ver­na ele­vens val, kal­lad pas­sion. Cross­pas­sion – det mest spek­ta­ku­lä­ra va­let – har gjort det möj­ligt för drygt tio ele­ver, tje­jer och kil­lar, att ha mo­tocross som pas­sion un­der hös­ten och till­gång till två 80-ku­bik­cyklar som sko­lan hyr och som Jär­va MK an­pas­sat för ba­nan.

– Fan­tas­tiskt ro­ligt och in­spi­re­ran­de, sä­ger LarsÅ­ke At­ter­lönn, sty­rel­se­le­da­mot i Jär­va MK, som ställt upp för sko­lan och även hjälp till att la­ga ho­jar­na vid aku­ta be­hov.

Lars-Åke At­ter­lönn har även bi­dra­git med ex­pert­kun­skap till lek­tio­ner­na, bland an­nat ge­nom att hans son en­ga­ge­rat sig som in­struk­tör vid någ­ra till­fäl­len.

Att få in barn och ung­do­mar från när­om­rå­det är nå­got klub­ben vill. At­ter­lönn och klub­bord­fö­ran­den Jon­ny Påls­son tyc­ker att det är Hand­ledd av lä­ra­ren Da­na Ali har Malak fått bort ben­sin­tan­ken och nu ska för­ga­sa­ren tas bort.

jät­tet­rist att sam­ar­be­tet med Frys­hu­set Hus­by in­te kan ut­veck­las. In­om JMK vet man in­te hur klub­bens fram­tid ser ut ut­an ba­na.

Cross­pas­sion ho­tas in­te av att ba­nan i Hä­gerstalund stängts. Sko­lan sam­ta­lar med and­ra ba­nor/klub­bar om sam­ar­be­te. Det är dock lät­ta­re sagt än gjort. Pro­b­le-

met är att ba­nor in­te väx­er på träd – Vik­ba­nan i Upp­lands Väs­by och Tä­by MK:s ba­na i Ar­ninge har be­grän­sa­de öp­pet­ti­der och ho­tas av ned­lägg­ning.

– Vi tyc­ker att det är jät­tetrå­kigt och kan ing­et an­nat gö­ra än att le­ta ef­ter ef­ter nya ba­nor, sä­ger An­ni­ka Wennman, sko­lans rek­tor.

Mo­tocross­lä­ra­ren, Da­na

Ali, hop­pas på en snar lös­ning.

– Själv­klart blir det bö­ki­ga­re, men det är som det är.

Tro­ligt är att ele­ver­na får åka till Ar­lan­da­ba­nan, som lig­ger nord­ost om flyg­plat­sen. Med bil tar det en halv­tim­men att åka. För ett kör­pass hand­lar det om två skol­lek­tio­ner ex­tra – i res­tid. Skol- ti­den ska dock in­te på­ver­kas, en­ligt sko­lan.

– Vi ha­de gär­na fort­satt på Barkar­by­ba­nan, sä­ger Da­na Ali. Det har fun­ge­rat jät­te­bra och vi har fått ett myc­ket trev­ligt be­mö­tan­de från Lars-Åke. Ja, he­la klub­ben stöt­ta­de oss till hund­ra pro­cent.

Så här vin­ter­tid, och två lek­tio­ner i vec­kan un­der he­la läså­ret, hand­lar lek­tio­ner­na om te­o­ri och att prak­tiskt lä­ra sig hur mo­to­rer­na fun­ge­rar. As­si­ste­rad av två and­ra ele­ver får Malak, som går i 8:an, upp­gif­ten att skru­va bort för­ga­sa­ren på ena mo­torn, vil­ket krä­ver att han först får bort ben­sin­tan­ken. Näs­ta ut­ma­ning är att mon­te­ra ihop en an­nan för­ga­sa­re på den and­ra mo­tor­cy­keln.

” Tit­ta hur slang­ar­na går på den du har skru­vat bort”, tip­sar Da­na Ali.

– Det är bra, man lär sig nå­got, sä­ger Malak med fo­kus på att fort­sät­ter skru­va.

Runt tio gång­er var Malak på ba­nan i hös­tas. Vid de sex sju sista till­fäl­le­na ha­de han kun­nan­de att kö­ra runt på egen hand. Hur bra det gick? har han snabbt svar på. – Jag kan bli bätt­re. Da­na Ali har för­hopp­ning om att cross­pas­sion ska växa och att man på sikt kan ha yt­ter­li­ga­re en 80-ku­bi­ka­re i skydds­rum­met som även fun­ge­rar som verk­stad

– Det här är jät­te­po­pu­lärt och vi vill ge fler ele­ver möj­lig­het att ut­ö­va sin cross­pas­sion, sä­ger Da­na Ali.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

CROSSMEKNING.

PILLRIGT. Det krävs fle­ra hän­der och verk­tyg för att få en för­ga­sa­ren på plats ef­ter ren­gö­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.