Här kan man åka buss ut­an fö­ra­re

”Det ryk­tas att det här kan va­ra fram­ti­den, men jag har för stort kon­troll­be­hov”

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jo­nas Carlsson

I vec­kan bör­ja­de de fö­rar­lö­sa bus­sar­na rul­la längs med Kista­gång­en. Men de förs­ta pas­sa­ge­rar­na var nå­got tvek­sam­ma till den nya tek­ni­ken. – Den är väl­digt lång­sam.

Ef­ter prö­vo­ti­den har det nu bli­vit dags. I sex må­na­der kom­mer själv­kö­ran­de mi­ni­bu­sar att kö­ra runt längs Kista­gång­en.

Det var många upp­slupp­na mi­ner när in­vig­ning­en för de själv­kö­ran­de mi­ni­bus­sar­na äg­de rum un­der ons­da­gen. An­led­ning­en är att det är förs­ta gång­en i Skan­di­na­vi­en som den här ty­pen av bus­sar körs i all­män trafik. Po­li­ti­ker­na på plats ser sto­ra möj­lig­he­ter med den nya tek­ni­ken.

– Nu kan kol­lek­tiv­tra­fi­ken på ett bätt­re sätt stäl­la sig i män­ni­skans tjänst, sa­de tra­fiklands­tings­rå­det Kristoffer Tam­sons (M) un­der in­vig­nings­ta­let.

Den främs­ta för­hopp­ning­en är att bus­sar­na i fram­ti­den ska kom­plet­te­ra an­nan kol­lek­tiv­tra­fik. Det­ta ge­nom att kun­na er­bju­da folk att ta sig från punkt a till punkt b ut­an att be­hö­va gå allt­för myc­ket. En bo­en­de i om­rå­det är för­sik­tigt op­ti­mis­tisk in­för den nya tek­ni­ken med själv­kö­ran­de bus­sar.

– Det är trev­ligt, men jag vet in­te hur sä­kert det är. Den är väl­digt lång­sam, sä­ger Hjul­sta­bon As­maa Ta­lib.

Just ovanan vid att bus­sen är själv­kö­ran­de var nå­got som en del för­bi­pas­se­ran­de i Kis­ta po­äng­te­ra­de.

– Det ryk­tas att det här kan va­ra fram­ti­den, men jag har för stort kon­troll­be­hov. Jag är nog för gam­mal för tek­ni­ken, det känns li­te obe­hag­ligt, sä­ger Su­san­ne Jo­nes som job­bar i Kis­ta.

En an­nan job­ban­de i om­rå­det vil­le trot­sa si­na even­tu­el­la tvek­sam­he­ter in­för bus­sen.

– Det känns li­te dub­bet. Man kanske ba­ra ska bli van vid det, jag ska pro­va den, sä­ger Va­le­ria Vir­zi.

”Nu kan kol­lek­tiv­tra­fi­ken på ett bätt­re sätt stäl­la sig i män­ni­skans tjänst.”

FOTO: JO­NAS CARLSSON

PRE­MIÄR. Nu finns de själv­kö­ran­de bus­sar­na för förs­ta gång­en i all­män trafik.

IN­VIG­DE. Tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (Mp), ord­fö­ran­den i Dri­ve Swe­den Cat­ha­ri­na Elm­sä­ter-Svärd och tra­fiklands­tings­råd Kristoffer Tam­sons (M).

PRÖ­VAR. Va­le­ria Vir­zi vill tes­ta bus­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.