Am­bas­sa­dö­rer från Riss­ne fick Ab­dipri­set

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

Det var Riss­neam­bas­sa­dö­rer­na som fick 2017 års Ab­dipris.

Ama­nu­el Gebre­sus, Me­lia Ad­ham och Na­ham Fes­sa­haye mot­tog pri­set vid ett mö­te i Fol­kets Hus­by för­ra vec­kan.

I ett full­satt Fol­kets Hus­by fi­ra­des min­net av ak­ti­vis­ten Ab­di­ra­him Has­san, som dö­da­des i ett at­ten­tat i Mo­ga­dishu 2013. Fon­den till hans min­ne de­lar var­je år ut 20 000 kro­nor till en­skil­da el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner som ver­kar i Ab­dis an­da.

– Vi har fått re­kord­många no­mi­ne­ring­ar i år, sa­de Ve­ro­ni­ca Sti­ern­borg, ord­fö­ran­de i Väns­ter­par­ti­et i Hus­by, som an­sva­rar för pris­ut­del- ning­en. Det är kul, det hål­ler på att bli ett stör­re pris.

Fle­ra av del­ta­gar­na på mö­tet de­la­de med sig av si­na min­nen av Ab­di. En be­rät­ta­de hur han lärt sig af­fi­sche­ra av Ab­di, en an­nan att hon gett sin son Ab­di­ra­him som mel­lan­namn för att hed­ra Ab­dis min­ne.

– Han var vik­tig i or­ga­ni­se­ring­en här i Jär­va, sa Ab­dis yng­re bror Ily­as Has­san. Han var en in­ter­na­tio­na­list, som bi­drog med myc­ket, trots att han in­te hann fyl­la 25.

– Ab­di var en käm­pe för so­ci­a­lism och rätt­vi­sa, för fe­mi­nism och jäm­ställd­het och mot ra­sism, sa­de Väns­ter­par­ti­ets ord­fö­ran­de Jo­nas Sjöstedt, som ock­så var

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.