Unga Jär­va­bor väl­jer ny­byggt

De ny­pro­du­ce­ra­de lä­gen­he­ter­na vid Rin­ke­by­ter­ras­sen och Kis­ta Äng är po­pu­lä­ra bland unga kö­pa­re. Främst är det ti­di­ga­re Jär­va­bor som by­ter upp sig på bo­stads­mark­na­den.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jo­nas Carlsson 070-78 78 706 jo­nas.carlsson@ di­rekt­press.se

Ny­pro­duk­tio­nen av lä­gen­he­ter i Rin­ke­by och Kis­ta po­pu­lär bland de yng­re

Vid ny­bygg­da Rin­ke­by­ter­ras­sen är det fle­ra unga som flyt­tat in. En som har köpt en bo­stads­rätt här är Ar­min Baj­ra­mo­vic som flyt­ta­de in i de­cem­ber. Han är ing­en ny­bli­ven Rin­ke­by­bo, ut­an har bott länge i om­rå­det.

– Det är in­te så dyrt här, det är den främs­ta an­led­ning­en. Jag trivs fort­fa­ran­de i Rin­ke­by. Det är nytt och gans­ka lugnt här ute. Jag bo­sat­te mig här ute för jag tyck­te det såg fint ut, sä­ger han.

Han har på den kor­ta tid han bott här in­te hun­nit bil­da sig en upp­fatt­ning om gran­nar­na har bott i Rin­ke­by se­dan ti­di­ga­re.

– Det är nya an­sik­ten här var­je dag, sä­ger Ar­min Baj­ra­mo­vic och ler.

Fastighetsbyrån säl­jer lä­gen­he­ter vid Rin­ke­by­ter­ras­sen. De mär­ker av tren­den att många unga väl­jer att stan­na kvar i Rin­ke­by el­ler Kis­ta och kö­per nytt nå­gon­stans i om­rå­det.

– Det är väl­digt blan­dat, men de fles­ta kö­pa­re bor re­dan i om­rå­det. Jag skul­le sä­ga un­ge­fär 70 pro­cent, man by­ter upp sig, sä­ger Jacob Han­na på Fastighetsbyrån Kis­ta.

Vid Rin­ke­by­ter­ras­sen finns det även nya hy­res­hus och en av som bor där är den ny­in­flyt­ta­de gö­te­bor­ga­ren Nat­halie Sjöstedt.

– Jag har bott här se­dan november. För mig ha­de det in­te spe­lat nå­gon roll om jag fick lä­gen­het i stan, i Sol­len­tu­na el­ler här. Jag trivs bra här, även om det byggs he­la ti­den, sä­ger hon.

Vil­ka är det som bor här?

– Det är in­vand­ra­re, svens­kar, unga, gam­la. Det är många som kom­mer ut­i­från och många som bott i om­rå­det, sva­rar Nat­halie Sjöstedt.

Och även i Kis­ta märks mönst­ret med att många unga som bott i om­rå­det se­dan ti­di­ga­re väl­jer att fort­sät­ta si­na liv här. I det nya kvar­te­ret Kos­mo­po­li­ten vid

Kis­ta äng, som loc­kar med en pool på in­ner­går­den, är det många unga från om­rå­det som köpt lä­gen­het.

– De fles­ta lä­gen­he­ter­na är mind­re, ytef­fek­ti­va lä­gen­he­ter. Det har va­rit en smi­dig för­sälj­ning som gått över för­vän­tan. Det är 179 lä­gen­he­ter som är sål­da av 204 to­talt, sä­ger Ri­co Ci­gel, mäk­la­re på Läns­för­säk­ring­ar fas­tig­hets­för­med­ling.

Ri­co Ci­gel ser po­si­tivt på

kö­par­na.

– Jag tyc­ker det är ro­ligt att ung­do­mar från om­rå­det vill fort­sät­ta bo där, sä­ger han.

FOTO: JO­NAS CARLSSON

HYRESRÄTT. Nat­halie Sjöstedt kom­mer ur­sprung­li­gen från Gö­te­borg och flyt­ta­de till en hyresrätt i Rin­ke­by i hös­tas.

INFLYTTAD. Nat­halie Sjöstedt kom­mer ur­sprung­li­gen från Gö­te­borg.

RIN­KE­BY­BO. Ar­min Baj­ra­mo­vic har va­rit tro­gen or­ten länge.

BO­STÄ­DER. Hy­res­rät­ter och bo­stads­rät­ter i Rin­ke­by­ter­ras­sen

FOTO: JO­NAS CARLSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.