Kli­mat­klivs­stöd

Vi i Rinkeby - - BOSTAD -

Bo­stads­rätts­för­e­ning­ar kan sö­ka stö­det för att in­stal­le­ra laddstol­par i ga­rage el­ler på par­ke­rings­plats. Upp till 50 pro­cent av in­ve­ste­ring­en be­ta­las ut i bi­drag och ladd­plat­sen/ladd­punk­ten får kos­ta max 20 000 kro­nor.

Här finns mer in­for­ma­tion: fix­a­ladd­plats.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.