Fol­kets hus i Rin­ke­by har fått nytt liv

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

För ett år se­dan var Fol­kets Hus i Rin­ke­by på väg att gå i kon­kurs. Verk­sam­he­ten var obe­fint­lig, lo­ka­ler­na var slitna och eko­no­min ka­ta­stro­fal. Men den nya sty­rel­sen har fått bukt med un­der­skot­tet och idag sju­der hu­set av ak­ti­vi­tet.

– Det känns jät­te­bra, sä­ger Far­dow­sa Omar, vice ord­fö­ran­de i Fol­kets Hus. Nu kan vi ta nya tag. Hin­der handlar of­ta om pengar, men nu har vi re­sur­ser.

Det var Rin­ke­by fram­tids­kom­mit­té som tog ini­ti­a­tiv till ett mö­te hös­ten 2016 för att dis­ku­te­ra Fol­kets Hus fram­tid. På mö­tet kon­sta­te­ra­des att hu­set var bå­de fall­fär­digt och out­nytt­jat. En ar­bets­grupp till­sat­tes som job­ba­de fram till det or­di­na­rie års­mö­tet i april 2017.

– Då val­des jag till ord­fö­ran­de, sä­ger Jör­gen Strand­berg, som har ett långt för­flu­tet som tjäns­te­man in­om Hy­res­gäst­rö­rel­sen. Och vi fick en helt ny sty­rel­se, en rik­tigt bra sty­rel­se.

Se­dan dess har det hänt en hel del. Kul­tur­nämn­den tog hand om skul­den och Fa­mil­je­bo­stä­der köp­te he­la fas­tig­he­ten till re­du­ce­rat pris. Mot­pre­sta­tio­nen var att nya äga­ren lo­va­de att rus­ta upp hu­set och gö­ra Fol­kets Hus till en at­trak­tiv mö­tes­plats igen.

– Re­dan i vår kom­mer lo­ka­ler­na att frä­schas upp, sä­ger Jör­gen Strand­berg, men om­bygg­na­den in­leds i slu­tet av 2018.

Då ska sto­ra sam­lings­sa­len rustas och byg­gas om, så att den kan ta 300 plat­ser. Ett tek­nik­rum ska ut­rus­tas med den mo­der­nas­te tek­ni­ken, ”vi kom­mer att kun­na ha li­ve-sänd­ning­ar”. Dess­utom kom­mer hu­set att få en ny in­gång från Rin­ke­by­strå­ket och ett nytt kafé, i an­slut­ning till bib­li­o­te­ket.

– Vi ska bli duk­ti­ga på att hy­ra ut vå­ra lo­ka­ler, sä­ger Jör­gen Strand­berg, för att in­te bli be­ro­en­de av pro­jekt­peng­ar. Vi ska byg­ga in sta­bi­la lös­ning­ar för fram­ti­den.

De sök­ta bidragen har be­vil­jats och plöts­ligt finns det pengar. Myc­ket pengar. En fö­re­stån­da­re ska an­stäl­las, som ock­så ska va­ra kul­tur­an­sva­rig. In­för va­let har de ock­så fått pengar från Myn­dig­he­ten för ung­doms- och ci­vil­sam­häl­les­frå­gor för att öka val­del­ta­gan­det.

– Det politiska en­ga­ge­mang­et här är stort, sä­ger Mo­ha­med Adid, som an­sva­rar för det ar­be­tet. Men val­del­ta­gan­det är lågt. Det gäl­ler att få fler att för­stå hur den re­pre­sen­ta­ti­va de­mo­kra­tin fun­ge­rar.

Far­dow­sa Omar är över­ty­gad om att Fol­kets Hus kan spe­la en vik­tig roll för ci­vil­sam­häl­let.

– Vi är många or­ga­ni­sa­tio­ner och kom­mu­na­la verk­sam­he­ter som gör nå­got här i Rin­ke­by, men var och en för sig. Nu krävs en sam­ord­ning och Fol­kets Hus kan bli en sam­lan­de plats för al­la. Till­sam­mans är vi star­ka.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

NYSTART. Jör­gen Strand­berg, Far­dow­sa Omar och Mo­ha­med Adid från sty­rel­sen i Rin­ke­by Fol­kets Hus, är någ­ra av dem som fått fart på verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.