Vill lå­ta unga fixa till Spång­a­da­len

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - So­fia White so­fia.white@di­rekt­press.se

I ett nytt pro­jekt fö­reslås unga från stads­de­len fixa upp Spång­a­da­len. Hur då? Det be­stäm­mer ung­do­mar­na själ­va.

Fram­ö­ver kan Spånga-Tenstas ung­do­mar få va­ra med och ut­veck­la om­rå­det Spång­a­da­len, grön­om­rå­det som bin­der sam­man Broms­ten med Tens­ta och Rin­ke­by.

Sats­ning­en fö­reslås som näs­ta pro­jekt in­om ra­men för med­borg­ar­bud­ge­ten – ett kon­cept där bo­en­de själ­va får va­ra med och på­ver­ka hur skat­te­peng­ar an­vänds.

Om stads­de­len går vi­da­re med för­sla­get, som ska upp i stads­dels­nämn­den i feb­ru­a­ri, är tan­ken att ung­do­mar­na ska ta fram en idé för hur park­mar­ken i Spång­a­da­len ska ut­veck­las.

– Det kan bli vad som helst som pas­sar in­om ra­men park­mark, till ex­em­pel en lek­park, sä­ger Sand­ra Wet­ter­strand, hand­läg­ga­re på Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning.

”Ge­nom att lå­ta ung­do­mar va­ra med och ut­veck­la park­mar­ken ut­i­från eg­na be­hov, kan vi gö­ra rätt från bör­jan.”

Pro­jek­tet är ock­så tänkt att fun­ge­ra som en mö­tes­plats för unga från oli­ka om­rå­den in­om stads­de­len.

– Det blir ett sätt att nå ung­do­mar i he­la stads­de­len och att en­ga­ge­ra dem. Vi hop­pas att den här plat­sen i fram­ti­den ska loc­ka och en­ga­ge­ra unga. Ge­nom att lå­ta ung­do­mar va­ra med och ut­veck­la park­mar­ken ut­i­från eg­na be­hov, kan vi gö­ra rätt från bör­jan, sä­ger Sand­ra Wet­ter­strand.

Pro­jek­tet fö­reslås ge­nom­fö­ras till­sam­mans med stads­bygg­nads­kon­to­ret, tra­fik­kon­to­ret, ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret och Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning.

Kon­cep­tet med­borg­ar­bud­get tes­ta­des för första gång­en i ett pi­lot­pro­jekt 2017. Två mil­jo­ner la­des då på att ut­veck­la Gul­linge­par­ken i Tens­ta, där en ny lek­park ska in­vi­gas fram­ö­ver.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PARK­MARK. Unga fö­reslås få va­ra med och ut­veck­la park­om­rå­den i Spång­a­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.