Nytt te-hus öpp­nat i Rin­ke­by

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Nu har brö­der­na Man­sour Ibra­him och Fa­ris Al­prin­ce öpp­nat sitt Tea House på Rin­ke­by­strå­ket.

– Vi tän­ker in­te läm­na or­ten, sä­ger Man­sour Ibra­him. Vi vill fin­nas på plats för dem som vill ska­pa liv i om­rå­det.

Brö­der­na dri­ver se­dan ti­di­ga­re re­stau­rang­en Alom­dah på Rin­ke­by­strå­ket och nu sat­sar de igen. Den­na gång på ett te-hus.

– Vårt fo­kus lig­ger på te, sä­ger Man­sour Ibra­him, vi har ett stort ut­bud av te, ör­ter och även kryd­dor. Det sma­kar gott och dof­tar gott, här ska folk kom­ma och kopp­la av. Men vi säl­jer kaf­fe ock­så.

Utö­ver var­ma och kal­la dryc­ker så finns mäng­der av ori­en­ta­lis­ka bak­verk och även smör­gå­sar och sal­la­der. Ibra­him Man­sour och Fa­ris Al­prin­ce hop­pas att te-hu­set kan bli en plats att träf­fas på.

– Vi vill loc­ka hit folk som vill sit­ta och pra­ta med varand­ra, istäl­let för att pra­ta i te­le­fon, sä­ger Ibra­him Man­sour.

Per­nil­la Kar­via sit­ter i cent­rum­led­ning­en för Fa­mil­je­bo­stä­der, som hyr ut lo­ka­len.

– Jag tyc­ker att det är jät­te­kul, sä­ger hon. Det är ro­ligt med hy­res­gäs­ter som sat­sar mer, det vi­sar att vi har en ge­men­sam tro på Rin­ke­by­strå­ket.

Nu är al­la lo­ka­ler, ut­om en, ut­hyr­da längs ga­tan.

– Men det var ett tag se­dan vi ha­de nå­gon ny­öpp­ning, sä­ger Per­nil­la Kar­via. Jag tyc­ker att de har lyc­kats bra, det är en mix av ori­en­ta­lisk och mo­dern in­red­ning. Det kan bli ett and­ra var­dags­rum el­ler kon­tor.

Brö­der­na Man­sour Ibra­hom och Fa­ris Al­prin­ce tyc­ker att sam­ar­be­tet med Fa­mil­je­bo­stä­der som hel­het har fun­ge­rat bra. Nu vå­gar de sat­sa igen, även om de och fle­ra fö­re­ta­ga­re längs strå­ket, me­nar att hy­ror­na i de nya lo­ka­ler­na är all­de­les för höga.

– Ja, vi käm­par vi­da­re, sä­ger Fa­ris Al­prin­ce. Min bror och jag är op­ti­mis­ter, det mås­te gå bra.

”Min bror och jag är op­ti­mis­ter, det mås­te gå bra.”

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

TE-HUS . Utö­ver te och kaf­fe finns kal­la dryc­ker, ori­en­ta­lis­ka bak­verk, smör­gå­sar och sal­la­der.

NÖJD. Per­nil­la Kar­via sit­ter i cent­rum­led­ning­en på Fa­mil­je­bo­stä­der. Hon är nöjd med re­sul­ta­tet.

PRE­MIÄR. Brö­der­na Fa­ris Al­prin­ce och Man­sour Ibra­him öpp­nar te-hus på Rin­ke­by­strå­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.