Tryg­ga­re i Hus­by med cent­rum­vär­dar

Se­dan i de­cem­ber har cent­rum­vär­dar pat­rul­le­rat i Hus­by var­je dag mel­lan kloc­kan 14.15 och 22.15. Re­sul­ta­tet är en ökad trygg­hets­käns­la bland nä­ringsid­ka­re och bo­en­de i om­rå­det.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Stock­holm stad sat­sar 25 mil­jo­ner på trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der, där­ibland am­bu­le­ran­de ord­nings­vak­ter. I Hus­by finns se­dan 20 de­cem­ber cent­rum­vär­dar på plats, vil­ket har bli­vit väl­digt upp­skat­tat.

– En del vill in­te job­ba här, men jag tyc­ker att det är bra, sä­ger Ali Mo­ham­med, som är en av de cent­rum­vär­dar som ar­be­tar i Hus­by cent­rum.

Hans kol­le­ga Jo­seph Sal­man me­nar att det är me­di­as skri­ve­ri­er om Hus­by som en no-go-zon, som är or­sa­ken till rädslan.

– Men de fles­ta an­ställ­da är här­i­från, sä­ger han, så vi vet att det in­te stäm­mer.

Jo­seph Sal­man bor i Jär­va och Ali Mo­ham­mad har ti­di­ga­re bott i Hus­by, bå­da känner sig hem­ma i om­rå­det. De är ut­bil­da­de väk­ta­re, men i Hus­by ar­be­tar de som cent­rum­vär­dar. Var­je dag cir­ku­le­rar de i cent­rum mel­lan kvart över två på ef­ter­mid­da­gen till kvart över tio på kväl­len, pra­tar med folk och kol­lar lä­get.

– Vi är här för att folk ska kän­na sig tryg­ga, sä­ger Jo­seph Sal­man. Vi finns här om det skul­le hän­da nå­got. Och när nå­got hän­der? – Då ring­er vi po­li­sen, sä­ger Ali Mo­ham­mad. De har fle­ra patrul­ler i Jär­va och vi har de­ras di­rekt­num­mer.

De har in­te känt sig ho­ta­de el­ler räd­da av ung­doms­gäng­en som bru­kar hänga i cent­rum.

– Nej, upp­står nå­got problem så löser vi det, sä­ger Jo­seph Sal­man. De bru­kar lyss­na på oss.

El­sa Se­re­ke har bott i Jär­va och Hus­by i många år. Hon tyc­ker att det är bra att det finns vak­ter i cent­rum.

– Ja, man är rädd för allt, sär­skilt om kväl­lar­na. När jag kom till Sverige, 1986, var det lugnt. Om du tappade plån­bo­ken på ga­tan, så fick du till­ba­ka den. Nu för ti­den är det oro­ligt, så jag upp­skat­tar vak­ter­na.

När Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning vil­le an­li­ta ett vakt­bo­lag till Hus­by cent­rum vi­sa­de det sig svårt att få bo­lag in­tres­se­ra­de.

– Ett bo­lag var för dyrt och ett an­nat var in­te in­tres­se­rat, sä­ger Per Gran­häl­len, sä­ker­hets­an­sva­rig i stads­de­len. Det är in­te van­ligt att sta­den har ord­nings­vak­ter an­nat än i re­cep­tio­ner och de väk­ta­re som nat­te­tid ser till för­sko­lor och and­ra lo­ka­ler, där­för vil­le sta­den ut­re­da frå­gan.

Den ut­red­ning­en har kom­mit fram till att sta­den ska sat­sa 25 mil­jo­ner på am­bu­le­ran­de ord­nings­vak­ter. De ska sät­tas in där det be­hövs och ar­be­ta över he­la sta­den.

Men re­dan i höstas fick Svens­ka Bo­stä­der upp­dra­get att an­li­ta cent­rum­vär­dar och se­dan den 20 de­cem­ber finns de i Hus­by cent­rum mel­lan 14.15 och 22.15 var­je dag i vec­kan. De­ras när­va­ro på­ver­kas in­te av det nya be­slu­tet.

– Cent­rum­vär­dar­na ska va­ra kvar, sä­ger stads­dels­di- rek­tör Ulla Thorslund. Vi öns­kar att fler bo­stads­bo­lag skul­le gö­ra sam­ma sak som Svens­ka Bo­stä­der och sat­sa på ett lik­nan­de trygg­hets­ar­be­te.

Sam­ma kväll som de här in­ter­vju­er­na gjor­des rå­na­des mat­bu­ti­ken i Hus­by cent­rum. Två gär­nings­män tog sig in bak­vä­gen ef­ter stäng­nings­dags, och fick med sig

in­ne­hål­let i kas­sa­skå­pet. Brot­tet sked­de strax ef­ter att cent­rum­vär­dar­na ha­de slu­tat sin ar­bets­dag.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

PÅ PLATS. Ali Mo­ham­med och Jo­seph Sal­man är två av de cent­rum­vär­dar som var­je dag ar­be­tar i Hus­by cent­rum. Folk upp­skat­tar att vi är här, sä­ger de.

TRYGGT. Det känns bra, sä­ger En­fal Sha­rif, som ar­be­tar på Ica i Hus­by. Vak­ter­na bru­kar kom­ma in i bu­ti­ken och frå­ga om allt är lugnt. Jag tror al­la upp­skat­tar det.

NÖJD. El­sa Ser­ne­ke har bott i Jär­va i över 30 år och hon tyc­ker att det bli­vit oro­ligt. Där­för känns lug­na­re se­dan cent­rum­vär­dar­na har bör­jat job­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.