SKO­LAN SOM STIC­KER UT I STATISTIKEN

”Som lä­ra­re känner jag re­spekt från för­äld­rar­na”

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

En­backs­sko­lan i Tens­ta har un­der fle­ra år ut­märkt sig i statistiken över skol­re­sul­tat. Ba­kom de go­da re­sul­ta­ten står am­bi­tiö­sa lä­ra­re, en­ga­ge­ra­de för­äld­rar och per­so­nal som bryr sig.

När Stock­holm stad var­je år re­do­vi­sar skol­re­sul­ta­ten bru­kar En­backs­sko­lan i Tens­ta ut­mär­ka sig. Det är en F-9-sko­la som i många år haft go­da stu­di­e­re­sul­tat, bätt­re än fle­ra in­nerstads­sko­lor.

Am­bi­tiö­sa lä­ra­re som ar­be­tat länge, en­ga­ge­ra­de för­äld­rar och per­so­nal som bryr sig ver­kar va­ra vägen till fram­gång.

Rek­tor Ca­ro­li­ne Clo­arec sit­ter upp­ta­gen i ett sam­tal med en för­äl­der när jag kom­mer, så det är bi­trä­dan­de rek­tor Fredrik Hol­me­ros som tar med mig till lä­rar­rum­met.

– Det här är ett le­van­de per­so­nal­rum, sä­ger han, här pra­tar vi med varand­ra. Här finns en stark och själv­stän­dig lä­rarkår.

Lä­rar­na Pav­li­na Spa­nos och El­sa Luth­man ar­be­tar till­sam­mans med års­kurs 5. De har rast och sät­ter sig till­sam­mans med oss i hörn­sof­fan i det lju­sa per­so­nal­rum­met. De för­kla­rar var­för de tror att de­ras sko­la är fram­gångs­rik.

– Här finns väl­digt många som job­bat länge, sä­ger El­sa Luth­man. Jag har va­rit här i sju år och trivs jät­te­bra.

– Vi hjäl­per varand­ra, sä­ger Pav­li­na Spa­nos. Och vi vå­gar vi­sa oss sår­ba­ra.

Lä­ra­ren i trä­slöjd, Henrik Pi­ehl, har ock­så rast. Han fyller i:

– Många problem löser man här i rum­met, sä­ger han. Man slip­per mej­la och bo­ka tid för mö­te, ut­an vi pra­tar med varand­ra här istäl­let.

Nå­got som un­der­lät­tar de­ras ar­be­te är stö­det de känner från ele­ver­nas för­äld­rar. De tror att si­tu­a­tio­nen är an­norlun­da på and­ra stäl­len.

– Som lä­ra­re känner jag re­spekt från för­äld­rar­na, sä­ger El­sa Luth­man. De li­tar på oss.

Ken­neth Berg­man har ar­be­tat som lä­ra­re på hög­sta­di­et i Tens­ta i över 40 år och 2014 ut­sågs han Årets lä­ra­re i Stock­holms stad. Nu kom­mer han och hans yng­re kol­le­ga Iman Eh­sa­ni och slår sig ned.

– Vi är en li­ten sko­la med am­bi­tiö­sa lä­ra­re, sä­ger Ken­neth Berg­man. Det spe­lar roll. Och så har vi gott ryk­te. Iman Eh­sa­ni pro­te­ste­rar. – Nja, jag skul­le kal­la det för kultur, sä­ger han. För det go­da ryk­tet har ni ar­be­tat länge och hårt. Vi som har bör­jat se­na­re fost­ras in i det.

And­ra sko­lor har sat­sat på fle­ra ”pro­fi­ler”, med al­la möj­li­ga in­rikt­ning­ar, för att loc­ka tills sig ele­ver på sko­lans mark­nad. Men En­backs­sko­lan gjor­de tvärtom, de har ing­en sär­skild pro­fil, ut­an sat­sar på mer tra­di­tio­nell un­der­vis­ning.

– Vi är en stu­di­e­in­rik­tad sko­la, med mål­styrd un­der­vis­ning, sä­ger Ken­neth Berg­man. Även vå­ra poj­kar lyc­kas otro­ligt bra, jäm­fört med and­ra sko­lor.

And­ra fram­gångs­fak­to­rer är sät­tet att de­la med sig av ”go­da ex­em­pel”. Var­je ar­bets­platsmö­te, som sker en gång i må­na­den, är det nå­gon som be­rät­tar om en me­tod, en ny app el­ler nå­got bra som ele­ver­na har gjort. Dess­utom spe­lar lä­rar­na in varand­ra någ­ra gång­er per ter­min och så dis­ku­te­rar de se­dan si­na ar­bets­sätt.

– Lä­rar­na har höga för­vänt­ning­ar på si­na ele­ver, sä­ger Ca­ro­li­ne Clo­arec, som an­slu­tit till sam­ta­let i per­so­nal­rum­met. Och lä­rar­na ut­strå­lar att de tror på ele­ver­na.

Ca­ro­li­ne Clo­arec sä­ger att det trots allt kan va­ra svårt att re­kry­te­ra ny per­so­nal till sko­lan. Tens­ta skräm­mer en del.

– Men de som kom­mer hit, de stan­nar som re­gel. Vi har myc­ket låg per­so­nal­om­sätt­ning. Vi har många vux­na, och tryg­ga vux­na, det märks. Al­la barn är al­las barn, det kan lå­ta få­nigt, men här är det fak­tiskt så.

”Även vå­ra poj­kar lyc­kas otro­ligt bra, jäm­fört med and­ra sko­lor”.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

LÄ­RA­RE. El­sa Luth­man undervisar i histo­ria för års­kurs 5 i En­backs­sko­lan i Tens­ta.

HISTO­RIA. El­sa Luth­man och Lars Hägg­ström undervisar i års­kurs 5 i En­backs­sko­lan i Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.